๘๙. เจ้าพระยาพระคลังเป็นแม่กองสร้างเมืองจันทบุรีและวัดโยธานิมิตร

ครั้นการเรือแล้ว เมื่อเดือน ๑ โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลังเป็นแม่กองไปสร้างเมืองจันทบุรี เจ้าพระยาพระคลังให้รื้อกำแพงเมืองเก่าเสีย เพราะด้วยอยู่ลึกเข้าไปนักไม่เป็นที่รับรองข้าศึก จึ่งสร้างเมืองใหม่ขึ้นเนินวงด้วยบ้านราษฎรอยู่ลึกเข้าไปข้างหลังเมือง เป็นที่ป้องกันครอบครัวพลเมืองได้แล้วจึ่งสร้างวัดขึ้นสำหรับเมืองวัด ๑ ชื่อวัดโยธานิมิตร แล้วให้จมื่นราชามาตย์ ชื่อขำ ไปทำป้อมที่แหลมด่านปากน้ำป้อม ๑ ชื่อป้อมภัยพินาศ ที่เขาแหลมสิงห์ป้อมเก่าทำเสียใหม่ป้อม ๑ ชื่อป้อมพิฆาตปัจจามิตร แล้วโปรดให้เจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชื่อช่วง ต่อกำปั่นขึ้นลำ ๑ ปากกว้าง ๑๐ ศอกเป็นตัวอย่าง เจ้าหมื่นไวยวรนารถ (ช่วง) นำเข้ามาถวาย พระราชทานชื่อว่า แกล้วกลางสมุทร แล้วโปรดให้กลับไปต่อใหม่อีกลำ ๑ ปากกว้าง ๔ วา พระราชทานชื่อว่า ระบิลบัวแก้ว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ