๑๐๕. ทูตอเมริกันพักที่ตึกหน้าบ้านพระยาราชสุภาวดี

ครั้นณวันอาทิตย์เดือน ๕ แรม ๙ ค่ำ[๑] แอศแมนรอเบอรตขึ้นมาถึงกรุงเทพพระมหานคร และที่ตึกหน้าวัดประยูรวงศ์นั้น หันแตรเช่าอยู่เสียแล้ว จึ่งโปรดให้ไปพักอยู่ที่ตึกหน้าบ้านพระยาราชสุภาวดี จำนวนคน นาย ๒๒ ไพร่ ๑๗ รวม ๓๙ คน

ครั้นณวันศุกรเดือน ๔ แรม ๑๔ ค่ำ ได้ประชุมกันประทับตราเปลี่ยนหนังสือสัญญาที่ทิมดาบคดหน้าพระมหาปราสาท

ครั้นณวันเสาร์เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ[๒] แอศแมนรอเบอรตได้เข้าเฝ้า เสด็จออกเป็นการรับใหญ่ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย[๑] วันที่ ๑๐ เมษายน

[๒] วันที่ ๑๖ เมษายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ