๕. ทรงสถาปนาสมเด็จพระพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์

ครั้นตั้งพระราชาคณะแล้ว ก็แต่งการพิธีฉลองพระเดชพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง สถาปนาตั้งเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย แล้วก็โปรดให้สถาปนาพระบรมราชวงศานุวงศ์เป็นเจ้าต่างกรมขึ้นหลายพระองค์ พระบรมวงศ์เธอ ๔ พระองค์ พระองค์เจ้าสุริยวงศ์ เป็นกรมหมื่นสวัสดิวิไชย ๑ พระองค์เจ้าสุทัศน์ เป็นกรมหมื่นไกรสรวิชิต ๑ พระองค์เจ้าดารากร เป็นกรมหมื่นศรีสุเทพ ๑ พระองค์เจ้าดวงจักร เป็นกรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ ๑ และพระเจ้าน้องยาเธออีก ๕ พระองค์ พระองค์เจ้ากุญชร เป็นกรมหมื่นพิทักษ์เทเวศร ๑ พระองค์เจ้ากุสุมาเป็นกรมหมื่นเสพยสุนทร ๑ พระองค์เจ้าไพฑูรย์ เป็นกรมหมื่นสนิทนเรนทร์ ๑ พระองค์เจ้าโต เป็นกรมหมื่นอินทรอมเรศร ๑ พระองค์เจ้านวม เป็นกรมหมื่นวงษาสนิท ๑ พระเจ้าน้องยาเธอฝ่ายใน พระองค์เจ้าลำภู เป็นกรมขุนกัลยาสุนทร ๑ ฝ่ายพระบวรราชวัง พระองค์เจ้าสังขทัต เป็นกรมหมื่นนรานุชิต ๑ พระองค์เจ้าปาน เป็นกรมหมื่นอมรมนตรี ๑ พระองค์เจ้าเจ่ง ซึ่งเป็นพระภาคิไนยเป็นขนิษฐากรมหมื่นนรินทรเทพ เป็นกรมหมื่นนเรนทรบริรักษ์ ๑ ภายหลังโปรดให้สถาปนาพระเจ้าลูกเธออีก ๓ พระองค์ พระองค์เจ้าวิลาศ เป็นกรมหมื่นอับสรสุดาเทพ ๑ พระองค์เจ้าสิริวงศ์ เป็นกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ๑ พระองค์เจ้าคเนจร เป็นกรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ ๑ และการที่ทรงสถาปนาพระบรมราชวงศานุวงศ์เป็นที่ต่างกรมนั้น หาได้ตั้งคราวเดียวไม่ ตั้งรายปีมาจนสิ้นแผ่นดิน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ