๒๕๖. สร้างป้อมเสือซ่อนเล็บและขุดคลองเมืองนครเขื่อนขันธ์

ฝ่ายท่านพระยาศรีสุริยวงศ์ จางวางมหาดเล็ก ทำป้อมใหญ่ขึ้นที่บางจะเกร็ง แล้วพระราชทานชื่อป้อมเสือซ่อนเล็บ แล้วโปรดให้ท่านพระยาศรีสุริยวงศ์สั่งปืนกระสุน ๑๐ นิ้วเข้ามา ๑๐๐ กะบอก เข้ามาใช้เป็นการรักษาพระนคร ท่านพระยาศรีสุริยวงศ์จึงว่ากับมิสเตอร์ยาเวนายห้างซื้อเข้ามา ตกลงราคากะบอกละ ๖ ชั่ง

ในปีนั้น โปรดให้ขุดคลองหลังป้อมออกเหนือเมืองนครเขื่อนขันธ์คลอง ๑ กว้าง ๕ วา ลึก ๕ ศอก สำหรับไปมาเมื่อมีการณรงค์สงคราม ไม่ต้องเดินตามลำแม่น้ำ การพระนครก็ได้รับสั่งให้ทำเพิ่มเติมขึ้นเป็นอันมากหลายแห่งหลายตำบล

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ