๒๕๘. โปรดให้ต่อกำปั่นและเรือพระที่นั่ง

พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ต่อกำปั่นรบ กำปั่นลาดตระเวนรักษาพระนครบ้าง ค้าขายบ้าง ชื่อเทพโกสินทร์ ๑ ระบิลบัวแก้ว ๑ ระบิลบัวแก้วแตกเสียที่หน้าเกาะไหหลำ ต่อใช้ขึ้นใหม่ชื่อจินดาดวงแก้ว ๑ แกล้วกลางสมุทร ๑ พุทธอำนาจ ๑ ราชฤทธิ์ ๑ วิทยาคม ๑ อุดมเดช ๑ เวทชะงัด ๑ วัฒนานาม ๑ สยามภพ ๑ จบสมุทร ๑ สุดสาคร ๑

แล้วโปรดให้ช่างทำเรือพระที่นั่งกราบ พระที่นั่งเอกไชย พระที่นั่งประกอบ ขึ้นไว้เป็นเกียรติยศสำหรับแผ่นดิน

พระที่นั่งประกอบพื้นครามอ่อนชื่อรัตนดิลก ยาว ๑๙ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว กำลัง ๖ ศอกลำ ๑

พระที่นั่งประกอบพื้นแดงชื่อศรีสุนทรไชย ยาว ๑๗ วา กำลัง ๔ ศอก ๑ คืบลำ ๑

พระที่นั่งเอกไชยเขียนทองพื้นแดง ยาว ๑๔ วา ๒ ศอก ๕ นิ้ว กำลัง ๕ ศอก ๕ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งประกอบครุฑชื่อมงคลสุบรรณ ยาว ๑๗ วา ๒ ศอก กำลัง ๖ ศอก ๖ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งเหราประกอบชื่อสุวรรณเหรา ยาว ๑๗ วา ๒ ศอก กำลัง ๖ ศอก ๕ นิ้ว ลำ ๑

พระวิเศษเทียนส่วยมาศเมืองจันทบุรี ตัดไม้มาศยาว ๑ เส้นเศษถวายลำ ๑ โปรดให้หลาวเป็นเรือพระที่นั่งกราบชื่อสุดสายตา ตลอดทั้งโขนยาว ๑ เส้น ๓ วา กำลัง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว

เมืองไชยาตัดไม้มาศยาว ๑๖ วา ๒ ศอก ลำ ๑ กำลัง ๕ ศอก ๕ นิ้วมาถวาย โปรดให้หลาวเป็นเรือพระที่นั่งรองชื่อกลีบสมุทรลำ ๑ พระที่นั่งกราบชื่อขจรกรุง ยาว ๑๕ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว กำลัง ๕ ศอก ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อรุ้งประสานสาย ยาว ๑๖ วา ๘ นิ้ว กำลัง ๔ ศอก ๑ คืบ ๓ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อชายลมหวล ยาว ๑๖ วา ๒ ศอก กำลัง ๔ ศอก ๓ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อประพาศแสงจันทร์ ยาว ๑๕ วา ๑ ศอก ๖ นิ้ว กำลัง ๕ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อตะวันส่องแสง ยาว ๑๕ วา ๑ ศอก ๖ นิ้ว กำลัง ๕ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อแท่งทองหล่อ ยาว ๑๕ วา ๓ ศอก ๑ คืบ ๑๐ นิ้ว กำลัง ๕ ศอก ๘ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อหล่อใจชื่น ยาว ๑๔ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว กำลัง ๔ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อรื่นใจชม ยาว ๑๗ วา ๓ นิ้ว กำลัง ๔ ศอก ๑๑ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อสมทรงสลวย ยาว ๑๕ วา ๓ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว กำลัง ๔ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งหลาวใหม่ยังไม่มีชื่อ ยาว ๑๕ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๓ นิ้ว กำลัง ๔ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อราไนย ยาว ๑๒ วา ๒ ศอก กำลัง ๔ ศอก ๑ คืบ ๑๐ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อสุทธาทิพย์ ยาว ๑๑ วา ๑ ศอก ๖ นิ้ว กำลัง ๖ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อบัลลังก์ทอง ยาว ๑๒ วา ๑ ศอก กำลัง ๖ ศอก ๑ คืบ ๘ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อบัลลังก์เงิน ยาว ๑๑ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๒ นิ้ว กำลัง ๖ ศอก ๑ คืบ ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อบัลลังก์แก้ว ยาว ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๖ นิ้ว กำลัง ๖ศอก ๘ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อบรรทัดทอง ยาว ๑๔ วา ๑ ศอก ๑ คืบ กำลัง ๔ ศอก ๗ นิ้ว ลำ ๑

พระที่นั่งกราบชื่อกล้องสลัด ยาว ๑๔ วา กำลัง ๔ ศอก ๗ นิ้ว ลำ ๑ รวมทั้งเรือศรี เรือประกอบ เรือเอกไชย เรือกราบ เป็นเรือพระที่นั่ง ๒๔ ลำ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ