๖๒. ราชทูตไทยกลับจากเมืองญวน

ครั้นมาถึงณวันจันทร์เดือน ๑๒ ขึ้น ๒ ค่ำ พระจักราราชทูตกลับเข้ามาถึงกรุง กราบทูลว่า เจ้าเวียดนามได้ทราบในพระราชสาสน์ดังนั้น ก็ขัดเคืองไม่รับของทรงยินดี คืนให้ทูตกลับเข้ามาหมด มีพระราชสาสน์ตอบเข้ามาใจความว่า กรุงเทพพระมหานครถ้ายังรักษาทางพระราชไมตรีอยู่ ขอให้เอาคนทั้ง ๓ มาทำโทษที่กลางตลาด ทางพระราชไมตรีจะไม่มัวหมอง จึ่งจะยืดยาวไปภายหน้า

ความเรื่องนี้ได้มีพระราชสาสน์โต้ตอบไปมาหลายครั้งแล้ว จะกล่าวยืดยาวไปก็ป่วยการ ทุงวิไชยนั้นก็คือพระวิชิตสงคราม ซึ่งเลื่อนขึ้นเป็นพระยาณรงค์วิชัย ญวนไม่รู้ว่ากระไร ก็เรียกชื่อเป็น ๒ คนออกไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ