๒๐๕. พระสงฆ์ไทยกลับจากลังกา

ครั้นเดือน ๔ พระสงฆ์ที่ไปส่งหนังสือเมืองลังกากลับเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร พาพระสงฆ์ชาวลังกาเข้ามา พระสงฆ์สามเณรคฤหัสถ์เข้ามาคราวนั้น ๔๐ คนเศษ กับยืมหนังสือพระไตรปิฎกเข้ามาอีก ๓๐ คัมภีร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ