๑๓๐. งานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี

ฝ่ายที่กรุง การพระเมรุเสร็จแล้ว ครั้นณวันเดือน ๕ แรม ๔ ค่ำ[๑] ได้ชักพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี กับพระศพพระองค์เจ้าธิดาออกสู่พระเมรุ เชิญพระศพประดิษฐานบนพระเบ็ญจา มีการมหรสพ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายไทยธรรมแก่พระสงฆ์ราชาคณะฐานานุกรมเป็นอันมาก ครั้นณเดือน ๕ แรม ๖ ค่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเพลิงแล้วสมโภชพระอัฏฐิอีกวัน ๑ คืน ๑ เป็นคำรบ ๔ วัน ๔ คืน

ครั้นณวันเดือน ๖ ข้างขึ้น โปรดให้จมื่นราชามาตย์ จมื่นรักษพิมาน หลวงนายเสน่ห์รักษา ไปชำระฝิ่นหัวเมืองฝ่ายตะวันตก ตั้งแต่เมืองปราณตลอดไปถึงเมืองลคร ฝ่ายฟากข้างตะวันตก ตั้งแต่เมืองตะกั่วป่าตลอดไปถึงเมืองฉลาง ได้ฝิ่นดิบ ๓,๗๐๐ เศษ ฝิ่นสุก ๒ หาบเศษ ส่งเข้ามาเผาเสียที่หน้าพระที่นั่งสุทธาสวรรย์[๒]

ฝ่ายพระยาราชสุภาวดี ซึ่งออกไปทำเมืองนครเสียมราฐเสร็จแล้ว ก็กลับเข้ามาเฝ้าถึงกรุงเมื่อเดือน ๖[๑] พุธที่ ๓ เมษายน

[๒] ในครั้งนี้ได้โปรดให้เอากลักฝิ่นมาหล่อพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานในการเปรียญวัดสุทัศน์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ