๑๗๑.โปรดเกล้าฯ ให้มองสวยตองไปอยู่คอกกระบือ ภายหลังถูกจำคุก

จึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มองสวยตองลงไปอยู่บ้านพะม่าคอกกระบือ มองสวยตองจึ่งสร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์ ๑ พวกพะม่าและมอญพากันนิยมยินดีนับถือมองสวยตองมากว่าเป็นเจ้านายพะม่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบความแล้ว ก็รับสั่งให้เอาตัวมองสวยตองไปจำไว้ณคุก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ