๑๙๑. มีพระราชปฏิสันถารกับพระสงฆ์ลังกา

ครั้นเดือน ๑๑ แรม ๑๑ ค่ำ[๑] สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐินที่วัดบวรนิเวศ พระสงฆ์ลังกาได้ไปอยู่ในที่ประชุมพร้อมกันด้วย มีพระราชปฏิสันถารปราศรัยไต่ถามพระสงฆ์ลังกาโดยสมควร พระสงฆ์ลังกาก็ถวายพระพรว่า จะขอพึ่งพระบารมีให้ได้กลับไปโดยสะดวก จึ่งทรงพระราชดำริว่า จะให้พระภิกษุโดยสารเรือลูกค้าไปก็จะไม่สบายเพราะเป็นลัทธิต่างกัน ถ้าได้ไปกับกำปั่นกรุงเทพมหานครเห็นจะได้ความสุขสมควร อนึ่งเล่า ข่าวคราวพระพุทธศาสนาในเกาะลังกาก็นานแล้ว หาได้ทรงสดับไม่ ถ้าหากว่าพระพุทธศาสนายังปกติดีอยู่ พระสงฆ์ข้างโน้นจะมา พระสงฆ์ข้างนี้จะไปให้เป็นสมณไมตรี รู้ข่าวดีร้ายถึงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะสมควรหนักหนา จึ่งดำรัสว่า พระลังกาจะกลับไปก็ไปเถิดให้ไปกับกำปั่นหลวงชื่อจินดาดวงแก้ว ซึ่งจะไปจำหน่ายสินค้าเมืองบำบาย อนึ่งพระสงฆ์ไทยองค์ใดที่มีสัทธาจะไปนมัสการพระเจดีย์และสืบข่าวพระพุทธศาสนาบ้าง ก็ให้ไปโดยปรารถนา แล้วให้ยืมหนังสือพระไตรปิฎกต่างๆ ที่ไม่มีในกรุงเทพมหานครเข้ามาด้วย จะได้จำลองลอกขึ้นไว้สำหรับแผ่นดิน[๑] อาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ