๒๐๔. พระราชทานที่ให้พวกครัวที่กวาตต้อนมาอยู่ตามใจสมัคร

พระสุนทรราชวงศา เจ้าเมืองยโสธร พระประทุมเทวา เจ้าเมืองหนองคาย ได้บอกส่งท้าวสิงหนามเจ้าเมืองดำวอ กับท้าวเพี้ยเมืองวัง พระคำก้อนเจ้าเมืองคำเกิด อุปฮาดเมืองคำน้อย ท้าวเพี้ยเมืองพะบาง ท้าวเพี้ยนายครัวลงมาณกรุงเทพมหานคร ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วให้ถามนายครัวว่า ได้ปรึกษาหารือท้าวเพี้ย ครอบครัวพร้อมมูลกันจะตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านใดตำบลใด จะสมัครทำราชการขึ้นกับเมืองใด จะโปรดให้อยู่ตามใจสมัคร นายครัวให้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่า ราชวงศ์เมืองวังกับพวกพ้องท้าวเพี้ยครอบครัว สมัครอยู่บ้านกุจฉินารายณ์ ขึ้นกับเมืองกาฬสินธุ์ ท้าวโรงกลางเมืองวังกับพวกพ้องท้าวเพี้ยครอบครัว ขอสมัครตั้งอยู่บ้านประขาวพะงา ขึ้นกับเมืองสกลนคร ท้าวลำดวนเจ้าเมืองคำเกิดกับครอบครัว สมัครอยู่บ้านขอนยาง ขึ้นกับเมืองกาฬสินธุ์ อุปฮาดราชวงศ์เมืองคำม้วนกับพรรคพวกครอบครัว ขอสมัครตั้งอยู่บ้านแซงบาดาล ขึ้นกับเมืองกาฬสินธุ์ ท้าวเพี้ยเมืองสูงกับพรรคพวกครอบครัว ขอสมัครตั้งอยู่บ้านกุสุมาล ขึ้นกับเมืองสกลนคร ท้าวสายนายครัวเมืองวัง ซึ่งอยู่บ้านบางหวายธาตุพนม กับเจ้าเมืองเชียงรม อุปฮาดราชวงศ์ท้าวเพี้ยครอบครัว ขอสมัครตั้งครอบครัวอยู่บ้านห้วยศีร์ษะบัว แขวงเมืองนครพนม และครอบครัวขุนป้องพลขันธ์ พระไชยเชษฐาเมืองตะโปน ขอตั้งอยู่เมืองเขมราฐ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกบ้านที่ครัวอยู่ตั้งขึ้นเป็นเมือง แล้วตั้งให้นายครัวเป็นเจ้าเมืองมีชื่อต่าง ๆ กัน แล้วตั้งอุปอาดราชวงศ์ท้าวเพี้ยไว้สำหรับเมือง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคตามผู้ใหญ่ผู้น้อยทุก ๆ เมือง แล้วโปรดให้ตั้งด่านไว้ฟากโขงตะวันออก คอยลาดตระเวนระวังสืบสวนว่าญวนจะยกข้ามฟากมากวาดต้อนเอาครอบครัวนั้นคืนกลับไป จะได้ตระเตรียมสู้รบทันท่วงที ให้เจ้าเมืองนครพนมจัดคนข้ามไปตั้งที่บ้านบึง แขวงเมืองนครต่อแดนเมืองมหาไชยตำบล ๑ ให้คานบุตรดีกองอาทมาตตั้งด่านที่เขตต์แดนเมืองแพรกตำบล ๑ ให้ท้าวสายตั้งที่บ้านโพแดนเมืองวังตำบล ๑ ให้เจ้าเมืองเชียงรมตั้งด่านเขตต์แดนเมืองเชียงรมตำบล ๑ ให้พระสุวรรณภักดีเจ้าเมืองท่าขอนยาง พระศรีสุวรรณเจ้าเมืองแซงบาดาลจัดคนไปตั้งด่านบ้านนาหินแขวงเมืองคำเกิด เมืองคำม้วนตำบล ๑ ให้พระธิเบศรวงษาเจ้าเมืองกุจฉินารายน์ ข้ามไปตั้งด่านบ้านนาใต้เมืองวังตำบล ๑ ให้พระยาประเทศธานีเจ้าเมืองสกลนคร จัดคนข้ามไปตั้งด่านเมืองมหาไชยตำบล ๑ ทางนาบำต่อแดนเมืองกวางเบืองตำบล ๑ ให้เจ้าเมืองเขมราฐจัดคนไปตั้งด่านที่เมืองพอง เมืองพิน ตำบล ๑ ให้พระไชยเชษฐาตั้งด่านอยู่ที่เมืองตะโปนตำบล ๑ ให้มาลาดตระเวนบรรจบถึงกันทุกด่าน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ