๒๑๘. ญวนพูดกับเจ้าพระยาบดินทรเดชาเป็นทางไมตรี

ฝ่ายองญวนซึ่งตั้งอยู่ที่ท่ากะพงหลวง ให้ญวนมาพูดกับเจ้าพระยาบดินทรเดชาเป็นทางไมตรีว่า จะให้พระองค์ด้วงมีหนังสือไปขอนักองค์มารดาและญาติพี่น้อง แล้วญวนจะส่งมาให้อยู่พร้อมมูลกัน เจ้าพระยาบดินทรเดชาเห็นว่าเป็นอุบาย ให้เรามีความประมาท ก็นิ่งเสียไม่ตอบ แล้วภายหลังญวนก็มารบกวนว่า ให้เขมรมีหนังสือลงไปกราบทูลพระเจ้าเวียดนามขอเป็นเมืองขึ้นตามเดิม แล้วเจ้ากรุงเวียดนามก็จะส่งเจ้าผู้หญิงญาติพี่น้องมาอยู่ให้พร้อมมูลกัน ญวนว่าแล้วก็กลับไป ฝ่ายกองทัพญวนที่ตั้งอยู่ที่ท่ากะพงหลวง องญวนแม่ทัพใช้ให้ญวนไปมาหาพระองค์ด้วงอีกหลายครั้ง เตือนจะขอเอาหนังสือ แล้วญวนพูดจาว่า เจ้าเวียดนามให้เลโปขุนนางผู้ใหญ่มีหนังสือมาถึงแม่ทัพญวนว่า เจ้าเวียดนามเทียวตรีองค์นี้มีพระทัยกว้างขวาง ยกโทษบรรดาขุนนางพระยาพระเขมร แล้วจะส่งเจ้าผู้หญิงญาติพี่น้องให้พระองค์ด้วง ๆ จะได้อยู่พร้อมมูลกัน จะได้ครอบครองเมืองเขมรให้อยู่เย็นเป็นสุข พระองค์ด้วงปรึกษาเจ้าพระยาบดินทรเดชา นายทัพนายกองพร้อมกันว่า ให้พระองค์ด้วงมีหนังสือเป็นอักษรเขมรไปยังองคำทรายดายทาน องคำตานดายทาน ซึ่งสำเร็จราชการอยู่ณเมืองไซ่ง่อน ใจความว่าพระยาพระเขมรทั้งปวงเกิดความวิวาทกับญวนแต่ในปีก่อน พระยาพระเขมรทั้งปวงจึ่งบอกขอเราออกมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เราออกมาบังคับบัญชา พระยาพระเขมรอาณาประชาราษฎรหัวเมืองทั้งปวง ขอสติปัญญาองทั้ง ๒ ช่วยทะนุบำรุงกราบทูลพระเจ้าเวียดนามให้เราได้พึ่งบุญบารมีพระนครใหญ่ทั้ง ๒ ราษฎรไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจะได้อยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า ด้วยพระยาพระเขมรหัวเมืองทั้งปวงโฉดเขลา หารู้ผิดและชอบไม่ รับประทานโทษเสียเถิด ส่งหนังสือไปให้แม่ทัพญวน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ