๒๓๖. เมืองฉะเชิงเทราเกิดจีนตั้วเหี่ย

ลุศักราช ๑๒๑๐[๑] ปีวอกสัมฤทธิศก เป็นปีที่ ๒๕ โปรดให้มีตราออกไปถึงท่านเจ้าพระยาพระคลังใจความว่า อ้ายจีนเชียงทอง อ้ายจีนบู๊ คบคิดกันเป็นตั้วเหี่ยขึ้นที่เมืองฉะเชิงเทรา เมื่อณวันเสาร์เดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ำ[๒] อ้ายจีนบู๊ อ้ายจีนเชียงทอง อ้ายจีนลักเลี้ยงโต๊ะกัน วันอาทิตย์เดือน ๕ ขึ้น ๖ ค่ำ[๓] พวกตั้วเหี่ยเข้าตีโรงหีบหลงจู๊เหล้าฮี แล้วฆ่าจีนฮ่อพี่ชายหลงจู๊เหลาฮี ซึ่งเป็นขุนกำจัดจีนหาญตายคน ๑ พระยาวิเศษฦๅไชยออกไปรบตั้วเหี่ย ๆ ฆ่าพระยาวิเศษฦๅไชยตายในที่รบ วันจันทร์เดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ำ จีนตั้วเหี่ยตีเมืองฉะเชิงเทราได้เข้าตั้งอยู่ในกำแพงเมือง พระยามหาเทพซึ่งถูกปืนกลับมาอยู่ได้ ๓ วันถึงอนิจกรรม จึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาท่านเจ้าพระยาพระคลัง ยกไพร่พลกลับออกไปเมืองฉะเชิงเทราโดยเร็ว ท่านเจ้าพระยาพระคลัง เห็นว่าอ้ายพวกจีนเมืองนครชัยศรีก็ยังไม่เรียบร้อย จึ่งให้จมื่นราชามาตย์คุมคนในกองพระยามหาเทพไปตั้งอยู่ท่ากระบือแขวงเมืองสาครบุรี เมืองนครชัยศรีต่อกัน เจ้าพระยาพระคลังได้ยกไปเมืองฉะเชิงเทราเมื่อณวันพฤหัสบดีเดือน ๕ ขึ้น ๑๐ ค่ำ[๔] ไปทางคลองสำโรง เกณฑ์ให้พระอินทรอาสาคุมลาวเมืองพนัศนิคมยกไปทางบก[๑] พ.ศ. ๒๓๙๑

[๒] วันที่ ๘ เมษายน

[๓] วันที่ ๙ เมษายน

[๔] วันที่ ๑๓ เมษายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ