๒๕๐. ทูตอเมริกันฟ้องพระยาศรีพิพัฒน

ครั้นณวันเดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ[๑] ท่านเจ้าพระยาพระคลังกลับเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร โยเสฟบาเลศเตียทำหนังสือมายื่นฟ้องพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาว่า ดูถูกราชทูต ดูถูกเจ้าแผ่นดินอเมริกันทั้ง ๓๐ เมือง จะต้องแก้โทษเสีย ท่านเจ้าพระยาพระคลังไม่ตอบประการใด ครั้นณวันเสาร์เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ[๒] โยเสฟบาเลศเตียมีหนังสือมายื่นอีกฉะบับ ๑ ว่าจะขอกลับไป ขอเรือไปส่ง ท่านเสนาบดีโปรดให้จัดเรือญวนแงทรายยาว ๑๒ วา ๑๓ วา ๒ ลำ มีธงทวน พลแจวลำละ ๔๐ คน ๕๐ คน ออกไปส่งโยเสฟบาเลศเตียที่กำปั่นรบนอกสันดอน แล้วโปรดให้จมื่นไวยวรนารถมีหนังสือไปถึงกำมะโดสอรหิศ ขุนนางนายทหารกำปั่นรบอเมริกันก็เข้ามาคอยโยเสฟบาเลศเตีย เล่าความที่ไม่ตกลงเกิดทุ่มเถียงกับโยเสฟบาเลศเตียนั้น ให้กำมะโดสอรหิศทราบ ครั้นณวันเดือน ๖ แรม ๑ ค่ำ[๓] กำมะโดสอรหิศมีหนังสือตอบมาถึงจมื่นไวยวรนารถ ว่าความในหนังสือซึ่งมีไปถึงกำมะโดสอรหิศนั้น กำมะโดสอรหิศจะมีไปถึงเปรสิเดนต์ให้ทราบ ความโดยพิสดารแจ้งอยู่ในจดหมายเหตุนั้นแล้ว[๑] ศุกรที่ ๑๒ เมษายน

[๒] เสาร์ที่ ๒๐ เมษายน

[๓] เสาร์ที่ ๒๗ เมษายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ