คำนำ

เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ ได้แจ้งความมายังกรมศิลปากรว่า ใคร่จะได้พิมพ์หนังสือพระราชพงศาวดารรัชชกาลที่ ๓ สำหรับแจกเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงตาด วงษานุประพัทธ์ เพราะหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๓ นี้ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) ได้เรียบเรียงไว้และอาจกล่าวได้ว่า ข้อความส่วนใหญ่เกือบตลอดที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนกล่าวถึงงานของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผู้เป็นต้นตระกูลแห่งบิดาของท่านผู้หญิงตาด วงษานุประพัทธ์ เจ้าพระยาบดินทรเดชา ได้ทำงานสำคัญของชาติจนได้ประเทศกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชของสยามในอายุของท่าน สมควรที่ผู้สืบสายในตระกูลหรือแม้ชนทั่วไปควรเชิดชูและรู้ประวัติของท่าน กรมศิลปากรจึงมีความยินดีอนุญาตให้พิมพ์ตามความประสงค์ และในการพิมพ์คราวนี้ ได้ให้นายปรีดา ศรีชลาลัย ข้าราชการในกรมศิลปากรจัดทำอักขรานุกรมพิมพ์ไว้ท้ายนี้ด้วย เพื่อความสะดวกของนักศึกษาที่จะสอบสวนค้นคว้าในกาลต่อไป

ขออนุโมทนาในกุศลราศี ซึ่งเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์พร้อมด้วยบุตรธิดา ได้มีเอกฉันท์ร่วมกันบำเพ็ญเป็นปัจโจปการกิจ และได้พิมพ์หนังสือนี้อุททิศแจกจ่ายเป็นธรรมวิทยาทาน นับเนื่องในอนุปทานทักษิณา ขออิฏฐคุณมนุญญานิสงส์อันนี้จงสฤษฎ์ผลดลบันดาลให้ท่านผู้หญิงตาด วงษานุประพัทธ์ ได้ประสพมนุญญผลในสัมปรายภพ สมดั่งมโนปณิธานทุกประการ เทอญ.

กรมศิลปากร

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑

ก.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ