๒๖๕. พระสงฆ์อธิษฐานให้พระโรคหาย

ฝ่ายสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎ ได้ทราบพระกระแสดังนั้นแล้ว ก็รับสั่งให้พระสงฆ์ธรรมยุตติกาและพระองค์ทรงครองผ้าเสียใหม่อย่างพระสงฆ์มหานิกาย มิให้ขัดพระราชอัธยาศัย และให้พระสงฆ์เข้าไปอธิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขอให้พระโรคหายให้ทรงพระชนมายุยืนยิ่งนาน

ครั้นณวันจันทร์เดือน ๓ แรม ๘ ค่ำ[๑] โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอรณพ ซึ่งได้ว่าพระสงฆ์ เบิกเงินพระคลังในพระคลังนอกมาถวายพระสงฆ์ที่พระอารามหลวงทั้งในกรุงและหัวเมืองเป็นค่าจตุปัจจัยเจ้าพระ ๗ พระราชาคณะ ๗๓ พระเปรียญ ๑๐๐ สามเณรเปรียญ ๓๒ พระครูฐานาอันดับ ๗,๑๔๗ รูป รวม ๗,๓๕๙ รูป ถวายองค์ละ ๕ ตำลึง สิ้นพระราชทรัพย์ ๑,๘๓๙ ชั่ง ๑๕ ตำลึง[๑] วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ