๒๖๒. ภาษีอากรที่เกิดมีขึ้นใหม่

ภาษีอากรซึ่งไม่มีแต่ก่อน เกิดมีในแผ่นดินนั้น คืออากรบ่อนเบี้ยจีน อากรหวย ภาษีเบ็ดเสร็จลงสำเภา ภาษีของต้องห้าม ๖ อย่าง ภาษีพริกไทย ๒ อย่าง เรียกแต่ผู้ซื้ออย่าง ๑ เรียกแต่ชาวไร่อย่าง ๑ ภาษีไม้ฝาง ภาษีไม้แดง เรียกแต่ผู้ซื้อลงเรือ ภาษีไม้แดง ๑๐ ลดเรียกแต่ผู้ขาย ภาษีเกลือภาษีน้ำมันมะพร้าว ภาษีน้ำม้นต่าง ๆ ภาษีกะทะ ภาษียางต้น ภาษีไต้ชัน ภาษีฟืน ภาษีจาก ภาษีกระแชง ภาษีไม้ไผ่ป่า ภาษีไม้รวก ภาษีกอไม้สีสุก ภาษีไม้ค้างพลู ภาษีไม้กงกระดาน จงกูด สมอ พังงา ภาษีไม้ซุง ภาษีฝ้าย ภาษียาสูบ ภาษีปอ ภาษีคราม ภาษีเนื้อแห้งปลาแห้ง ภาษีเยื่อเคย ภาษีน้ำตาลทราย ภาษีน้ำตาลหม้อ ภาษีน้ำอ้อย ภาษีสำรวจ ภาษีเตาตาล ภาษีจันอับ ไพ่ เทียนไข เนื้อ ขนมต่าง ๆ ภาษีปูน ภาษีเกวียนต่าง เรือจ้างทางโยง

ภาษีที่โปรดให้ยกเลิกเสียคือ ภาษีฟองตนุ ค่าน้ำ ได้เงินใช้สอยทะนุบำรุงแผ่นดิน แจกเบี้ยหวัดข้าราชการก็มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ