๑๙๗. ท้องตราถึงเจ้าพระยาบดินทรเดชา

ในเดือน ๔ มีตราโปรดออกไปถึงเจ้าพระยาบดินทรเดชาว่า ซึ่งจะขอเข้าไปแจ้งราชการณกรุงเทพมหานครสักครั้ง ๑ นั้น ก็ทรงระลึกถึงเจ้าพระยาบดินทรเดชาอยู่ ถ้าเห็นว่าไม่มีราชการแล้วก็ให้เข้าไปเถิด ถ้าเห็นว่าญวนจะมากระทำกับเมืองเขมรอีก จะรื้อถอนผู้คนไม่ได้ ก็ให้รั้งรอฟังราชการอยู่ก่อน เจ้าพระยาบดินทรเดชาได้ทราบท้องตราดังนั้นแล้วก็มิได้เข้ามา

ฝ่ายที่เมืองญวนเมื่อเดือน ๔ นั้น กำมะโดเลเวกมาด้วยเรือรบฝรั่งเศส ชื่อเฮรออิน มาทอดที่อ่าวตุรนแล้วไปขอเอาตัวบาดหลวงฝรั่งเศส ๕ คน ซึ่งเจ้าเวียดนามให้เอาตัวจำคุกไว้ประมาณ ๒ ปี ญวนได้ส่งตัวบาดหลวงให้กำมะโดเลเวก ๆ ก็พาบาดหลวงไปเมืองสิงคโปร์

ในปีเถาะนั้น ข้าวแพงฝนแล้ง ทำนาได้แต่เลกน้อย ก็สมจริงดังนักปราชญ์เขาว่า ฝนแล้งเพราะดาวหาง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ