๕๒. สร้างป้อมและขุดคลอง

ฝ่ายกรมหมื่นพิพิธภูเบนทร์ กรมหมื่นพิทักษเทเวศร กรมหมื่นสนิทนเรนทร์ เจ้าพระยาพระคลัง พระยาศรีพิพัฒน์ นายทัพนายกองเมืองนคร เมืองสงขลา เมืองไชยา เมืองชุมพร ซึ่งเกณฑ์เข้ากระบวนทัพข้างเมืองฝ่ายตะวันออกด้วย โปรดให้ไปอยู่รักษาเมืองสมุทรปราการฝ่ายตะวันออก ก็ให้ชักปีกกาตั้งแต่ป้อมประโคนไชยตลอดขึ้นมาถึงฉางพริกไทย ก่อเป็นเสมาวางปืนทุกช่อง ที่บางจะเกรงให้ทำป้อมขึ้นอีกป้อม ๑ ชื่อป้อมตรีเพ็ชร หน้าป้อมผีเสื้อสมุทรปักต้นตาลรอบเป็นหย่อม ๆ รัดด้วยเหล็กใหญ่รายกันเป็นระยะ ทางน้ำให้มีแต่จำเพาะช่องเรือเดิน แล้วตัดทางถมถนนปลูกสะพานต้นตาลตามคลอง ตั้งแต่เมืองสมุทรปราการตลอดขึ้นมาถึงกรุงเทพมหานครทั้ง ๒ ฟากน้ำ ป้อมผีเสื้อสมุทรนั้นให้ทำสะพานปักต้นตาลเข้ามาถึงฝั่งตะวันตก จับการถมศิลาก่อพระสมุทรเจดีย์ขึ้นสูง ๑๐ วา มีศาลา ๔ ทิศ จึ่งโปรดชักเอาฝีพายบ้าง ไพร่หลวงบ้าง เลขสมกำลังบ้าง ที่ในแขวงเมืองสมุทรปราการเป็นทหารปืนใหญ่เพิ่มเติมขึ้นอีก ที่เมืองสาครบุรีก็โปรดให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน) ไปทำป้อมที่ทางร่วมริมปากคลองมหาชัยป้อม ๑ ครั้นแล้วโปรดให้ชื่อป้อมวิเชียรโชฎก ค่าแรงจีนถือปูนเงิน ๔๗ ชั่ง ๑๕ ตำลึง ๓ บาท ๒ สลึง ๑ เฟื้อง โปรดให้ยกเอาครัวมอญในเจ้าพระยามหาโยธา ซึ่งไปตั้งทำมาหากินอยู่ที่เมืองสาครบุรี เจ้ากรมป้อมหลวงพหลมหิมา ขุนเดชาชำนาญปลัดกอง แล้วโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังเป็นแม่กองไปขุดคลองสุนัขหอน เจ้าพระยาพระคลังพิเคราะห์ดูเห็นว่าน้ำชนกันที่ตรงนั้นคงตื้นทุกแห่ง ถ้าขุดคลองแยกเข้าไปที่น้ำชนให้สายน้ำไหลเลยเข้าไปตรงที่น้ำชนนั้นก็จะไม่ตื้น จึ่งจ้างจีนขุดที่น้ำชนแยกเข้าไปในทุ่งริมบ้านโพธิ์หักสาย ๑ แล้วขอแรงกระบือราษฎรชาวบ้านลงลุยในคลองนั้น น้ำขึ้นลงเชี่ยวก็ลึกอยู่ได้ไม่ตื้นมาจนทุกวันนี้ สิ้นเงินค่าแรงจีนขุดเป็นเงิน ๑๐๒ ชั่ง ๔ ตำลึง ๑ สลึง ๑ เฟื้อง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ