๑๖. เจ้าอนุเวียงจันท์ลงมาช่วยการพระบรมศพ

ครั้งนั้น เจ้าอนุเจ้าเมืองเวียงจันท์ ลงมาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยในการพระบรมศพ ผู้คนลงมามาก จึ่งทรงพระราชดำริแล้วให้ขอแรงไพร่พลที่มาด้วยให้ไปตัดต้นตาลที่เมืองสุพรรณลาเข็ญลงมาตกท่า ไม่กำหนดว่าเท่าไร จะไปใช้ที่เมืองสมุทรปราการ อนุก็ให้ราชวงศ์คุมคนไปทำการ ครั้นจวนฤดูฝน อนุจะกลับขึ้นไป จึงทูลขอพวกละครผู้หญิงข้างในกับดวงคำ ซึ่งเปนลาวเวียงต้อนครัวมาแต่แผ่นดินเจ้ากรุงธนบุรีตั้งอยู่เมืองสระบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่โปรดพระราชทานให้ ได้แต่คนร้องของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์คนหนึ่ง เจ้าคุณวังหลวงจัดให้ อนุก็กราบถวายบังคมลากลับขึ้นไปเวียงจันท์ มีความโทมนัสด้วยไม่ได้สมความปรารถนา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ