๒๐๑. พระสงฆ์ไทยไปลังกา

ครั้นมาถึงเดือน ๑๒ พระสงฆ์ลังกาฝากหนังสือเข้ามาเตือนหนังสือพระไตรปิฎกที่ยืมมาเที่ยวก่อน ๔๐ พระคัมภีร์ ได้ทรงทราบแล้ว โปรดให้เจ้าพนักงานจัดเรืออุดมเดช ให้พระสุภูติ ๑ พระสังฆรักขิต ๑ พระปิลินทวัจฉ ๑ พระยัญทัต ๑ พระอาสภ ๑ พระอมร ๑ รวม ๖ รูป สามเณรปัณขาระรูป ๑ ออกไปส่งสิทธัตถะสามเณรลังกาที่บวชเป็นพระภิกษุแล้ว ส่งพระไตรปิฎกที่ยืมเข้ามานั้นด้วย และมีสมณสาสน์ขึ้นไปถึงพระสังฆนายก กับธูปเทียนต้นไม้ทองไปบูชาพระทันตธาตุด้วย เดือน ๑๒ ข้างแรม พระสงฆ์ธรรมยุตติกากับพระลังการูป ๑ ไวยาวัจจกร ๑๐ คน พร้อมกันไปลงเรืออุดมเดชที่นอกสันดอนใช้ใบไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ