๑๖๒. คำอธิบายชื่อในหนังสือองเกรินตาเตืองกุน

คำที่ว่าดึกฟัดเวีอง คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยจึกนั้น คือ เจ้าพระยาบดินทรเดชา

โปนจึกนั้น คือ องตาเตียงกุน

อ้ายมานั้น คือ องค์แก้ว

อ้ายด้วง อ้ายอิ่ม นั้น คือ องค์ด้วง องค์อิ่ม

เจ้าพระยาบดินทรเดชาก็มิได้ตอบไป ให้ส่งตัวหนังสือญวนเข้ามาณกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายที่เมืองเว้นั้นผลัดเปลี่ยนเจ้าแผ่นดินใหม่ มีตราให้องตาเตียงกุนกลับขึ้นไป ให้องเตียงกุนอยู่รักษาราชการแทนไปตามเดิม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ