๒๔๑. เจ้าพระยาพระคลังออกไปสักเลกหัวเมืองตะวันตก

ครั้นมาถึงเดือน ๒ โปรดให้เจ้าพระยาพระคลังกับขุนนางมีชื่อหลายนาย คุมกองสักออกไปสักเลกหัวเมืองฝ่ายตะวันตกตลอดถึงเมืองสงขลา เจ้าพระยาพระคลังได้ออกเดินจากเมืองเพ็ชร์บุรีเมื่อวันเดือน ๒ แรม ๔ ค่ำ[๑] วางข้าหลวงกรมสักตลอดลงไปทุกเมือง เจ้าพระยาพระคลังตั้งอยู่เมืองชุมพรแล้วลงไปตั้งอยู่เมืองไชยา ได้สร้างวัดขึ้นใหม่วัด ๑ ให้ชื่อว่า วัดสมุหนิมิตร แล้วลงไปเมืองนคร เมืองสงขลา[๑] ศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ