๑๑. สร้างและซ่อมพระราชวัง

การพระนครนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ทำในพระราชวังและนอกราชวังหลายแห่ง พระราชวังชั้นใน ให้ทำตำหนักตึกสมเด็จพระศรีสุลาลัย และตึกพระเจ้าลูกเธอและตึกเจ้าคุณรัง เจ้าคุณพี่ เจ้าคุณวังหลวง เจ้าคุณวังหน้า เจ้าคุณปราสาทเป็นแถวกันไป และตึกเจ้าจอมที่เป็นพระสนมเอกหลายหมู่ ตึกแถวเจ้าจอมอยู่งานพนักงานก็เป็นอยู่มาก ของสิ่งไรชำรุดก็ให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ทั้งสิ้น ชั้นนอกนั้นให้ทำโรงปืนจ่ารงรางเกวียนรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และแถวในกำแพงด้านตะวันออกติดเนื่องกันไปเป็นอันมาก แล้วโปรดให้รื้อหลังคาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซ่อมแซมเครื่องบนเปลี่ยนใหม่ การเสร็จแล้วก็ปิดทองใหม่ และพระพิมานรรัถยานั้นให้รื้อเครื่องบนเปลี่ยนใหม่ด้วย ประตูกำแพงวังประตูกำแพงพระนคร เดิมทำเป็นประตูยอดมณฑปเครื่องไม้ทาดินแดง โปรดให้รื้อทำใหม่เป็นประตูหอรบอย่างทุกวันนี้ พระตำหนักน้ำแต่ก่อนเป็นแพลอยหนุนด้วยไม้ไผ่ ก็โปรดให้รื้อทำเป็นเสามีคานตั้ง เสาตำหนักบนนั้นใช้สะพานลอยแทนแพ พระที่นั่งพลับพลาสูงหน้าจักรวรรดิเดิมไม่โปรด ให้ทำเป็นผนังก่ออิฐหลังคามุงกระเบื้องเคลือบประดับกระจกช่อฟ้าใบระกา แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ หอกลองนั้นเดิมก็เป็นเครื่องไม้ยอดมณฑป โปรดให้ทำเป็นเครื่องก่อชั้นล่าง แต่ชั้นกลางชั้นบนนนั้นเป็นฝาขัดแตะถือปูน ให้เปลี่ยนยอดมณฑปแปลงเป็นยอดเกี้ยว เจ้าพนักงานก็ได้ลงมือรื้อทำตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ