๑๑๕. องค์ด้วงถูกคุมตัวลงมากรุงเทพ ฯ

ครั้นณวันพุธเดือน ๑๒ แรม ๓ ค่ำ[๑] พระยามโนไมตรีเจ้าเมืองระสือ ยกกองทัพเข้ามา หาได้มีหนังสือบอกล่วงหน้าเข้ามาไม่ ให้ถามพระยามโนไมตรีว่า ทิ้งหน้าที่ด่านทางเข้ามาด้วยเหตุอย่างไร พระยามโนไมตรีรับว่าองค์ด้วงมีหนังสือไปว่าองค์ด้วงคิดจะหนีไปเมืองพนมเป็ญ จึ่งได้เข้ามาฟังราชการดู จึ่งให้คุมตัวพระยามโนไมตรีไว้ แถ้วถามองค์ด้วงก็รับสารภาพว่าได้มีหนังสือให้พระยามโนไมตรีเข้ามาจริง แต่ที่จะคิดทำร้ายนายทัพนายกองกรุงเทพพระมหานครนั้นหามิได้ เดชะพระบารมีได้รู้ความเสียก่อน จึ่งได้ระงับลง หาไม่ก็จะเกิดการใหญ่รบพุ่งฆ่าฟันกัน ครั้นจะชำระที่เมืองบัตบองก็กลัวจะฟุ้งเฟื่องไป จึ่งให้หลวงวิชิตราชา พระยามหาธิราช พระเมือง หลวงอินทรเสนากับไพร่ ๑๐๐ คนเศษ คุมตัวองค์ด้วง พระพิทักษบดินทร์ พระมหาดไทย พระพลหลานพระพิทักษบดินทร์ หลวงอนุรักษมนตรีบุตร์พระพิทักษบดินทร์ เข้ามาแจ้งราชการณกรุงเทพพระมหานคร ครั้นได้ทรงทราบหนังสือบอกแล้ว โปรดให้ถามองค์ด้วงให้การใจความว่า เมื่อญวนกวาดเอาเจ้านายผู้หญิงและครอบครัวองค์จันท์ลงไปไว้เมืองไซ่ง่อนแล้ว เขมรไม่มีเจ้านายระส่ำระสายไม่สมัครด้วยญวน ฟ้าทะละหะจึ่งให้คนสนิทชื่อตั้งเค้าสุกคน ๑ เล็ดลอดมาหาองค์ด้วง แจ้งว่าฟ้าทะละหะได้ข่าวว่า องเตียนกุนมีหนังสือลับมาถึงองค์อิ่มให้หนีลงไป องเตียนกุนจะยกแผ่นดินให้ ฝ่ายฟ้าทะละหะไม่ชอบใจ ถ้าองค์ด้วงรับเป็นเจ้าแผ่นดินเขมร ฟ้าทะละหะจะไปช่วยคิดการให้องค์ด้วง องค์ด้วงตอบไปว่า บ้านเมืองของปู่และบิดาต่อ ๆ มาก็อยากจะได้อยู่ แต่กลัวญวนจะไม่เลี้ยง ภายหลังฟ้าทะละหะให้ตั้งเค้าสุกกลับมาบอกว่า พระยาพระเขมรทั้งปวงนิยมยินดีพร้อมใจกันเป็นอันมากแล้ว ถ้าองค์ด้วงหนีลงไปเมื่อไร พระยาพระเขมรก็จะช่วยกันสู้รบต่อญวนให้แพ้ไปจงได้ องค์ด้วงจึ่งได้คิดการที่จะหนีไป ได้ทรงทราบดังนั้นแล้วรับสั่งให้พระยามหาเทพ (ปาน) เอาตัวองค์ด้วงกับพวกพ้องไปจำไว้ที่ทิม

ภายหลังมาเจ้าพระยาบดินทรเดชาไม่อยู่ออกไปราชการแล้วพระยาศรีสหเทพ (เพ็ง) จึ่งกราบบังคมทูลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า นักองค์ด้วงต้องรับพระราชอาชญาจำอยู่ที่ทิมได้ความลำบากนัก กลัวนักองค์ด้วงจะมีความโทมนัสตรอมใจตาย จะขอรับพระราชทานนักองค์ด้วงคุมตัวไว้ที่บ้าน จึ่งทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานนักองค์ด้วงให้พระยาศรีสหเทพรับนักองค์ด้วงคุมไว้ที่เรือน ขุนจำนงอักษร (กลิ่น) ส่งกับข้าวของกินเลี้ยงนักองค์ด้วงอยู่มิได้อนาทร[๑] วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ