๒๕๔. ทูตอังกฤษกลับ

ครั้งนั้น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกท่านเจ้าพระยาพระคลังขึ้นเป็นใหญ่ ไม่สมควรที่จะพูดจาด้วยเซอร์เยียมบุรุก จึ่งโปรดให้จมื่นไวยวรนารถบุตรผู้ใหญ่ของท่านเป็นพระยาศรีสุริยวงศ์ จางวางมหาดเล็ก พระราชทานพานทอง เต้าน้ำทอง กะโถนทอง ดาบฝักทอง ให้พูดจารับรองด้วยเซอร์เยียมบุรุก เวลานั้นทรงพระประชวรอยู่ไม่สบายพระองค์ จึ่งไม่ได้เข้าเฝ้าไม่ได้ทำหนังสือสัญญาต่อกัน ความแจ้งอยู่ในจดหมายเหตุ[๑]นั้นแล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพระคลังมีหนังสือไปถึงลอร์ดปามัสตอนผู้ว่าราชการต่างประเทศเมืองลอนดอน เซอร์เยียมบุรุกได้รับหนังสือฉะบับ ๑ กับรับหนังสือไปถึงลอร์ดปามัศตอนฉะบับ ๑ แล้วลากลับไปเมื่อณเดือน ๑ แรม ๗ ค่ำ[๒] ลงไปถึงเมืองสมุทรปราการจึ่งเอาทองคำใบหนัก ๑๐ ตำลึงส่งให้ท่านพระยาศรีสุริยวงศ์ถวายตอบแทนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง จึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานทำดอกบัวบูชาพระพุทธปฏิมากรในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม[๑] จดหมายเหตุเรื่องเซอร์เชมสบรุกเข้ามาทำสัญญาในรัชชกาลที่ ๓ ซึ่งหอสมุดฯ ได้จัดพิมพ์แล้ว

[๒] พฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ