๙๒. สมโภชพระพุทธบุษยรัตน์ จักรพรรดิพิมลมณีมัย

ฝ่ายที่กรุงเทพมหานคร ทรงพระราชดำริว่า พระพุทธรูปแก้วผลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มาแต่เมืองนครจำปาศักดิ์ ทรงทำเครื่องประดับพระองค์เสร็จแล้วประดิษฐานไว้ในหอพระเจ้า แต่ยังหาสู้มีเพ็ชรพลอยที่มีราคามากไม่ ครั้งนี้จะทรงทำฉลองพระเดชพระคุณใหม่ให้งามดียิ่งกว่าเก่า จึงให้ช่างกระทำเครื่องประดับพระองค์และฐานเสียใหม่ ล้วนเพ็ชรพลอยใหญ่ๆ มีราคาเป็นอันมาก มีฉัตรกลางและฉัตรซ้ายขวาด้วย ครั้นณวันพุธเดือน ๗ ขึ้น ๖ ค่ำ[๑] ได้ทำการฉลองสมโภชในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ๒๐ รูป ได้ถวายไตรจีวรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ๒๐ รุ่งขึ้นวันพฤหัสบดี ขึ้น ๗ ค่ำ พระสงฆ์รับพระราชทานฉัน เวลาบ่ายสวดอีก ๒๐ รูป รุ่งขึ้นวันศุกร ขึ้น ๘ ค่ำ พระสงฆ์ฉันแล้วได้ถวายพระนามว่า พระพุทธบุษยรัตน จักรพรรดิพิมลมณีมัย เวลาบ่ายตั้งบายศรีเงิน แก้ว ทอง เวียนเทียนสมโภชเวลา ๑ วัน ๙ ค่ำเว้น

รุ่งขึ้น ๑๐ ค่ำ ๑๑ ค่ำ ๑๒ ค่ำ มีการฉลองพระพุทธบุษยรัตน์ ฉลองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยด้วย ทำเป็นส่วนในพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อีกส่วน ๑ แล้วทรงพระราชอุททิศถวายสิริราชสมบัติแด่พระพุทธบุษยรัตน์ ๓ วัน เวลาบ่ายพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถ ๑๐๘ รูป แบ่งพระสงฆ์ฉันในพระอุโบสถ ๓๖ รูป หอพระนาค ๑๕ รูป ศาลาราย ๕๗ รูป ทั้ง ๓ วัน ณวันพุธขึ้น ๑๓ ค่ำ ตั้งบายศรีแก้ว บายศรีทอง บายศรีเงิน เวียนเทียนสมโภชอีกเวลา ๑ มีธรรมเทศนาวันละ ๔ กัณฑ์ มีการสมโภชตั้งแต่ณวันขึ้น ๑๐ ค่ำ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เวลาเช้าเวลาบ่ายมีมงครุ่มไม้ลอยญวนหก กะอั้วแทงควาย แทงพิไสย เวลาค่ำมีดอกไม้เพลิงต่างๆ ครบทุกสิ่ง สมโภช ๔ วัน ๔ คืน เมื่อมีงานสมโภชนั้น โปรดฯ ให้ขอแรงเจ้าและขุนนางผู้ใหญ่ตั้งโต๊ะที่หน้าพระอุโบสถด้วย เครื่องโต๊ะนั้นก็เปลี่ยนทุกวันประกวดประขันกันยิ่งนัก[๑] วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ