Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

๒๑๐. ทรงตั้งและแปลงนามบรรดาศักดิ์ขุนนาง

กรมนา ทรงตั้งใหม่ พระยาอาหารบริรักษ์ พระยาประชาชีพ ราชปลัดทูลฉลองแปลว่าพระยาประชาชีพบริบาล หลวงโพธากร แปลว่าหลวงโภชากร

กรมวัง ทรงตั้งใหม่ พระยามหานิเวศนานุรักษ์จางวาง พระนิเวศ์พิสุทธิ์จางวางเกณฑ์ขาด พระยารักษมณเฑียรแปลงว่าพระยาอนุรักษราชมณเฑียร ขุนอักษรเสมียนตราแปลงว่าขุนอักษรสมบูรณ์เสมียนตรา

กรมเมือง ทรงตั้งใหม่ เจ้าพระยายมราชชาติเสนางคนรินทร มหินทราธิบดีศรีวิชัย ราชมไหศวริยบริรักษ์ ภูมิพิทักษโลกาธิกรณ์ ทัณฑ์ฤทธิธรชาติศรีสิงหพาหเทพมุรธาธร มหานครบาลสมุหบดี อภัยพิรียบรากรมพาหุ

กรมมหาดเล็ก ทรงตั้งใหม่ ที่จางวางพระยามนตรีสุริยวงศ พระยาวรพงศพิพัฒน์ คราว ๑ ภายหลังตั้งใหม่ พระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์ พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ พระยาประสิทธิ์ศุภการ

กำกับราชบัณฑิต หลวงราชภักดีการ จางวางก้าวหลาว ขุนสมุทรโคจร ขุนสาครวิสัย ขุนชลาลัยไกกล ขุนสิงหฬสาคร ขุนทวยหาญพลรบ กำกับทหาร

หัวหมื่นมหาดเล็กเดิมเป็นจมื่นก็แปลงเป็นเจ้าหมื่น นายจันทร์มีชื่อแปลงว่านายฉันท์ นายจิตรแปลงว่านายชิต

กรมพระตำรวจหน้า พระยาอนุชิตราชาจางวางซ้ายแปลงว่าพระยาอนุชิตชาญไชย ทรงใหม่ จ่าชำนิทั่วด้าน จ่าจางวางซ้าย จ่าชำนาญทั่วด้าว จ่าจางวางขวา พระยาอภัยโนฤชจางวางขวาแปลงเป็นพระยาอภัยรณฤทธิ์ จมื่นไชยพรปลัดใหญ่ขวาแปลงว่าจมื่นไชยภรณ์ จมื่นราชาบาลปลัดนอกซ้ายแปลงว่าจมื่นราชานุบาล

กรมพระคลังสินค้า ทรงใหม่ พระนานาพิธภาษีเจ้ากรม ขุนบรรณานุวิธารเสมียนตรา ขุนยิ่งยศพิกัด

กรมพระคลังมหาสมบัติ ทรงตั้งใหม่ พระราชธนพิทักษ์ หลวงรักษราชหิรัญ พนักงานถวายเงิน ขุนกระสาปน์ภาคย์ ขุนนานาฆมาสกพนักงานรับจ่ายอัฐฬส พระยาพิพิธโภไคย เติมว่าพระยาพิพิธโภไคยสวรรย์ คลังพิมานอากาศ หลวงทิพรักษาเจ้ากรมแปลงว่าหลวงรัตนรักษา ขุนยี่สารสมบัติปลัดแปลงว่าขุนมณีสารสมบัติ

กรมพระคลังทอง ทรงใหม่ พระกาญจนานุกิจ จางวาง

กรมพระคลังในซ้าย พระราชชัยมไหยสุริยาธิบดีเจ้ากรม แปลงว่าพระยาราไชสวริยานุรักษบดี จมื่นราชสมบัติแปลงว่าจมื่นราชธนารักษ์

กรมพระคลังในขวา พระสมบัติบาลเจ้ากรม แปลงว่าพระยาสมบัตยาธิบาล ในกรมพระคลังราชการ พระราชอากรเจ้ากรมแปลงว่าพระยาราชสมภารากร

คลังสรรพยุทธ ขุนวิเศษภักดีปลัด แปลงว่าขุนวิเศษสมบัติ

กรมพระคลังศุภรัต ทรงใหม่ พระอรหัตตธัชการ จางวาง พระศุภรัตน์เจ้ากรม แปลงว่าพระศุภรัตกาสายานุกิจ

คลังวิเศษ ทรงใหม่ หลวงสุนทรสมบัติ

กรมพระคลังสวน ทรงใหม่ หลวงอุทยานาธิกรณ์ ผู้ตรวจระวางสวน

กรมสรรพากร ทรงใหม่ พระสรรพากรบดี

กรมท่าซ้าย จางวางล่ามญวน หลวงราชมนตรีแปลงให้เป็นหลวงอนัมมนตรี

เจ้าภาษี ทรงตั้งใหม่ พระยาพิศาลศุภผล พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ พระพิศลย์สุภการ พระบริบูรณ์โกษากร พระภักดีภัทรากร หลวงพิศาลผลพานิช หลวงนาวาเกนิกร หลวงอุดรภัณฑพานิช หลวงพิพิธภัณฑพิจารณ์ หลวงวิวัฒนราชากร หลวงภาษีวิเศษ หลวงวารีราชายุทธ หลวงสมุทรพิชากร หลวงบาลเบิกบุรีรัตน์ ขุนปัญจพีชากร ขุนยสานุวงศ์

กรมพระสัสดี ทรงใหม่ พระยาประมวลประมาณพลปลัดจางวาง

ตำรวจพลพัน จมื่นมหาสนิทปลัด แปลงว่าจมื่นใจสนิท

กรมทนายเลือกหอก ทรงใหม่ หลวงมัลโยธานุโยคเจ้ากรมซ้าย หลวงไชยโชกชกชนะ เจ้ากรมขวา ขุนโยธาภักดีเจ้ากรมแปลงว่าขุนโยธานุรักษ์ ปลัดกรมอาสาใหญ่ พระยาสิหราชเดโชไชย อภัยพิรียบรากรมพาหุ แปลงว่าพระยาฤทธิไกรเกรียงหาญพลการภักดี

กรมเขนทอง พระยาพิไชยรณฤทธิ์เจ้ากรม แปลงว่าพระยาพิไชยชาญฤทธิ์ หลวงศรสำแดงปลัด เพิ่มว่าหลวงสรสำแดงฤทธิ์ หลวงสิทธิสำแดงปลัด เพิ่มว่าหลวงสิทธิสำแดงรณ

กรมทวนทอง หลวงนรารณฤทธิ์ปลัด แปลงว่าหลวงนราธิกรณฤทธิ์

กรมอาสาญี่ปุ่น ขุนสุรสงครามปลัด แปลงว่าขุนจรูญเรืองฤทธิ์

กรมคู่ชัก ทรงใหม่ พระยานาวาพลานุโยคจางวาง ขุนประชาพลปลัด แปลงว่าขุนบัญชาพล

กรมเกนหัดอย่างฝรั่ง ทรงใหม่ ขุนคงปืนไฟปลัด ขุนไล่พลรบปลัด

กรมสนมกลาง หลวงนเรนทรชาติสังหาญ เจ้ากรม แปลงว่าหลวงอเรนทรชาติสังหาร

กรมอาสา ทรงใหม่ ขุนอินทรอุดมปลัดแปลงว่าหลวงอินทโรดม

กรมเรือกลไฟ ทรงใหม่ พระอรสุมพลาธิบาล เจ้ากรม หลวงชำนาญนาวากลปลัด

กรมรักษาองค์ ทรงใหม่ หลวงวิจารณราชารักษ์ปลัดจางวาง ขุนผดุงสีตลาอาศน์ ขุนรักษาราชฤดี ขุนราชคฤหรักษ์ ขุนพิทักษพฤกษา หลวงกันยุบาท เจ้ากรม ทรงแปลงว่าหลวงกันพยุบาท

กรมรักษาองค์ปืนปลายหอก ทรงใหม่ หลวงอภิบาลภูวนารถเจ้ากรมซ้าย หลวงราชวรานุรักษ์ เจ้ากรมขวา ขุนอาจอัคนิกร ปลัดซ้าย ขุนอมรศักดาวุธ ปลัดขวา ขุนเร้าเร่งพล ขุนรณเร่งรบนายทหารใหญ่ ขุนจบกระบวนยุทธ ขุนสุทธิกระบวนรบนายทหารรอง

กรมฝรั่งแม่นปืนหน้า เดิมพระยาวิเศษสงคราม ทรงใหม่พระเพลิงพลามแผลงฤทธิ์จางวางรอง ขุนมหิทธิไฟลามปลัดจางวาง ขุนอนัมคามบริรักษ์ ผู้กำกับฝรั่งแม่นปืนหลัง หลวงกลมาพิจิตรเจ้ากรม แปลงว่าหลวงกลามารพิชิต ทหารอย่างยุโรป ทรงใหม่ พระพหลพลพยุหเสนาเจ้ากรม หลวงโยธาธิบาลปลัด หลวงทวยหาญรักษาปลัด ขุนรักษาบทหัด สมุหบาญชี ฝีพายลำทรง ทรงใหม่ พระยาวิชิตชลธาร จางวาง กรมอาสาฝีพาย ทรงใหม่ หลวงพิทักษพลพาย

เจ้ากรมมหาดเล็กปี่พาทย์ ทรงใหม่ ขุนพิณพาทย์ไพเราะ ขุนเสนาะพิณพาทย์ หมื่นสอาดดุริยางค์ หมื่นสว่างบรรเลง

กรมภูษามาลา ทรงใหม่ พระเทพาภรณ์เจ้ากรม พระราชาวุธาธร พนักงานเชิญพระแสงเวลาสรงมุรธาภิเศก

กรมแสงใน ทรงใหม่ ขุนสุนทรสาทิศลักษณ์ ขุนยนต์โรควิชาชาญ ขุนชำนาญยามยนต์ ขุนทิพสุคนธ์ปลัดทรงแปลงว่า ขุนทิพมงคล

กรมเกณฑ์หัดแสงปืน ทรงใหม่ หลวงสิทธิ์สรสงคราม ปลัดจางวาง

กรมแสงปืนต้นโรงใหญ่ พระอภัยศรเพลิงจางวาง แปลงว่าพระยาอัคคีสราภัย หลวงสนิทอาวุธเจ้ากรม แปลงว่าหลวงสนิทสรยุทธ ขุนรามสรชิตปลัด แปลงว่าขุนรามศรประสิทธิ์

กรมช่างหุงกะจก ทรงใหม่ หมื่นสุนทรกาจกิจปลัด ขุนบรรณาธิเปลเจ้ากรม แปลงว่าขุนพรรณาธิเปล

กรมโหรหลัง ขุนเทพากรณ์ แปลงว่าขุนเทพพยากรณ์

กรมราชบัณฑิต ทรงใหม่ พระยาปริยัติธรรมธาดา พระเมธาธิบดี จางวาง หลวงวิจิตรธรรมปริวัตร ปลัดจางวาง หลวงธรรมวิธานาจารย์ พนักงานพิธีธรรม พระยาธรรมปรีชาจางวาง แปลงว่าพระยาธรรมสัตย์สุจริต

ช่างประดับกะจก ทรงใหม่ ขุนรจนาประดับเจ้ากรม หมื่นประดับลายแก้วปลัด

กรมช่างหยก ทรงใหม่ หมื่นอภัยพินิต มหาดเล็ก ทรงใหม่ หลวงสัณหกิจโกศล ช่างหุ้มทองเหลือง ทรงใหม่ ขุนโลหไพจิตร ช่างต่อไม้ลาย ทรงใหม่ หมื่นไพฬุการพิจิตร ช่างมุข ทรงใหม่ (หมื่น) มุกดาประดับปลัด

ช่างสนะไทย หลวงจิตราภรณ์เจ้ากรม แปลงว่าหลวงวิจิตรภัทราภรณ์ ขุนบวรโกสัยปลัด แปลงว่าขุนสุนทรสีพพนกิจ ช่างสนะจีน ขุนสุทธิภูษาเจ้ากรมแปลงว่า ขุนสิพพนกิจปรีชา ขุนรัตนาภูษิตเจ้ากรม แปลงว่า ขุนรจนาสิพพนกิจ หมื่นพิมลภูษาปลัด แปลงว่าหมื่นชำนิสุธาการ หมื่นชำนาญโกสัยปลัดแปลงว่าหมื่นชำนาญสุรกิจ หมื่นศรีพัฒน์ปลัด แปลงว่าหมื่นโสภณโกสัยกิจ หมื่นภูษาวิจิตรปลัด แปลงว่าหมื่นวิจิตรโกสัยการ

กรมช่างชาดศรีสุก ทรงใหม่ ขุนวิจารณวรรณเลปกิจผู้ช่วย ขุนชาติศรีสุกเจ้ากรม แปลงว่าขุนชาติศรีสุขสวัสดิ์ หมื่นชาติชลสุทธิ์ปลัด แปลงว่าหมื่นรัตวรรณการ

กรมหางไถ หลวงพิมุขมนตรีเจ้ากรม แปลงว่า หลวงนังคัลกิจบรรหาร ขุนสาลีพิทักษ์ปลัด แปลงว่า หลวงกสิการบัญชา

กรมวังนอก ทรงใหม่ พระยาบำรุงราชฐานจางวาง นายกิจการปลัด พระสำราญหฤทัยจางวาง แปลงว่า พระยาภูบาลบรรเทิง ในกรมชาวที่บรรทม หลวงรัตนาภรณ์เจ้ากรม แปลงว่า หลวงรัตนราชอาศน์ ขุนราชบรรทมปลัด แปลงว่า ขุนราชบรรจฐรณ์ ในกรมอภิรมย์ หลวงราชพิมานเจ้ากรม แปลงว่า หลวงราชปริมาณ ในกรมเฝ้าพระมหาปราสาท ขุนวิเชียรรักษาปลัด แปลงว่า ขุนพิมานมนเทียร ในกรมโขลนพระยาอนันต์ยอสูเจ้ากรม แปลงว่า พระยาอนันตกยโส พระยาอนันตโยธังเจ้ากรม แปลงว่า พระยาอนันตกโยธางค์ ในกรมม้าเกราะทอง หมื่นยุทธพิชัยปลัด เติมว่า จมื่นยุทธพิชัย หมื่นไกรเพ็ชรปลัด เติมว่า จมื่นไกรเพ็ชร กรมม้าแซงใน หลวงพิชัยมนตรีเจ้ากรม แปลงว่า หลวงพิชัยพาชี

กรมหมอยา ทรงใหม่ พระยาอมรศาสตรประสิทธิ์ศิลป์ หลวงรูชาปัญญายศปลัดจางวาง หลวงวีชยาสมบัติ หมื่นคุณเวทย์วิทยากรรม ขุนราชนิทานปลัด แปลงว่า ขุนโรคนิทาน ในกรมหมอตำแย หมื่นสรรพชาติวาโย แปลงว่า หมื่นสรชาติวาโย เป็นหมอผดุงครรภ์ ห้ามไม่ให้เรียกหมอตำแย หมอนวด ทรงใหม่ พระสุขุมาลยบริหารจางวาง ขุนทารกรักษา หมอยาตา หลวงราชเนตรเจ้ากรม แปลงว่า หลวงนัยเนตรรักษา ขุนทิพเนตรปลัดทรงแปลงว่า ขุนนัยนานุกูลหมอประสานหมื่นชำนาญอัฏฐิ แปลงว่า หมื่นชำนาญสนธิ หมองู หมื่นปราบนาคา แปลงว่า หมื่นอาศีวิสพินาส หมอบาดแผลฝรั่ง ทรงใหม่ หมื่นวัณเวทยาปลัด หมอบาดแผลไทย ให้แปลงเป็น หลวงวรรณกรรม หมอตั้งพระเครื่องต้น ทรงใหม่ ขุนราชวโรสถจางวาง ขุนมุรธาธิกรโณสถจางวาง

กองตระเวน ทรงใหม่ ขุนนครเขตรเกษมศรีปลัดรองขวา ขุนพิพิธธรรมสัญจรปลัดรองซ้าย หมื่นจงใจสวามิภักดิ์ นายอำเภอแขกไพร่หลวงกรมเมือง หลวงสุธาพิทักษ์เจ้ากรม แปลงว่าหลวงพสุธาพิทักษ์ ไพร่หลวงมหันตโทษ ขุนภูมิภาคพิสุทธิ์เจ้ากรม ในกรมอาสาวิเศษ ขุนรณฤทธิพิไชยปลัด แปลงว่า ขุนพิชิตชลหาญปลัด ขุนกำแหงสงครามปลัด แปลงว่า ขุนชลธารยุทธกิจ ขุนวิชิตสงครามปลัด แปลงว่า ขุนอนุชิตสงคราม

ในกรมสนมพลเรือน ทรงใหม่ พระยาอัพภันตริกามาตย์ จางวาง หลวงราชวัตรโยธารักษ์ปลัดจางวาง ในกรมอาสาใหม่ ขุนนราพิทักษ์ปลัด แปลงว่า ขุนนราภักดี

ในกรมกองกลาง ทรงใหม่ พระยาสรรพกิจจาธิบดีจางวาง หลวงถวัลยสรรพกิจปลัดจางวาง หลวงมหาโยธีเจ้ากรม ทรงแปลงว่า หลวงมหิทธิโยธี ขุนผลาญไพรณปลัด แปลงว่า ขุนผลาญไพรีรณ ในกรมไพร่หลวงมหาดเล็ก ขุนอนุรักษราชาเจ้ากรม แปลงว่า หลวงอนุรักษภักดี ในกรมช่างศิลา ทรงใหม่ ขุนประดิษฐศิลานายกอง หมื่นภูผาผุยผงปลัดกอง

ในกรมล้อมวัง พระเทพบริบาลปลัดจางวาง แปลงว่า พระยาเวียงในนฤบาลปลัดจางวาง พระทิพบริบาลปลัดจางวาง แปลงว่า พระราชฐานบริคุต พระพิเดชสงครามเจ้ากรม แปลงว่า พระอภิเดชสงคราม

จีนช่างปูน ทรงใหม่ ขุนอุตสาหภักดีผู้ช่วย พระพิบูลย์ไอศวรรย์ แปลว่า หลวงพิบูลย์พิรียพาห

ในกรมลูกขุน ทรงใหม่ พระยามนูเนติบรรหาร พระยามนูสารศาสตรบัญชา พนักงานถือกฎหมาย ขุนพิเทศพิสัย ขุนนครภัยพิเฉท ขุนเกษตรธุราธิการ ขุนราชการธุระพิเนติ ผู้ปรับ พระเกษมราชสุภาวดี แปลงว่า พระเกษมสุขการีราชสุภาวดี

ในกรมธรรมการ ทรงใหม่ หลวงธรรมการปลัดจางวาง ขุนซุกซนสังฆาธิกรณ์ผู้ช่วย พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีศรีศุภราช พิรียพาห จางวางธรรมการแปลงว่า พระธรรมการบดีศรีวิสุทธิคณวโรปการ

ในกรมอาลักษณ์ ทรงใหม่ นายราชาณัตยานุหาร พนักงานหนังสืออังกฤษ ขุนปฏิภาณพิจิตรผู้ช่วย ขุนประสิทธิอักษรศาสตร์ผู้ช่วย ขุนคามิตเสริฐ ผู้ช่วย ขุนพิพิธอักษรพรรณ

ศาลต่างประเทศ พระพิพากษานานาประเทศกิจ ในกรมโรงพิมพ์ ทรงใหม่ ขุนอักษรพิมพการ เจ้าหมื่นวิจารณวรรณมาลาปลัด จีนช่างเขียน ทรงใหม่ ขุนจำนงจิตรการเจ้ากรม หมื่นชำนาญจิตรกรรมปลัดกรม

กรมโรงทาน หลวงธรรมาธิบดีเจ้ากรม แปลงว่า หลวงทานาธิบดี ขุนศรีสุธาภัตปลัด แปลงว่า ขุนศรีศรัทธาภัตร กรมช่างเงิน ทรงใหม่ หลวงประสาทสุทธกระสาปน์เจ้ากรม

ทหารกระบี่ ทรงใหม่ ขุนนัศดานุรักษ์ หมื่นอมรินทรามเหศร ญวนอาสาปืนใหญ่ นายกอง ๑ ขุนเรืองลั่นปืน ขุนอินทรอันสาท ขุนพาฆาตทำตาม ขุนสท้านทำตรี ทรงใหม่ ขุนเหี้ยมหาญฮึก ขุนข้าศึกยำ ขุนอนัมทวยหาญ ขุนชำนาญอาวุธ ญวนแจว ทรงใหม่ พระนาวาพลบดีจางวาง

นายช่างต่อกำปั่น ขุนภักดีเภตรานายกอง แปลงว่า ขุนภักดีโปตเภตรา หมื่นนราชลธีปลัดกอง แปลงว่า หมื่นโปตนาวาการ หมื่นเทพเสนีปลัดกอง แปลงว่า หมื่นชำนาญโปตกิจ

มอญกองตุ่ม สมิงคุมพล แปลงว่า สมิงจาฏิพลการบดี สมิงสิทธิเดช แปลงว่า สมิงจาฏิการสิทธิ์ สมิงกุมภภักดีแปลงว่า สมิงจาฏิการภักดี

ช่างทหารในเดิม พระยาราชสงคราม แปลงใหม่ เป็นพระยาราชสงคราม ตั้งใหม่ พระยาสามภพพ่ายเป็นจางวางขึ้นอีกคน ๑ ขุนวิจิตรทัพพสมภาร ขุนวิจารณกฤทัต ขุนสนัดวัฒกีกิจ ขุนสนิทวัฒกีการ ขุนชำนาญหัตถการ ขุนชาติปรีชา แปลงว่า ขุนชาติวิชา ช่างทหารในญวน พระประดิษฐ์นิเวศน์จางวางเดิม แปลงเป็นขุนวิเศษวัฒกีการจางวาง หมื่นการวิจิตรปลัด แปลงว่า หมื่นการประสิทธิ์ ช่างปั้น หลวงกลมาพิจิตรเจ้ากรม แปลงว่า หลวงกลมัยนิมิตร ช่างกลึง ขุนภมรเจ้ากรม แปลงว่า ขุนภมรเลขนกิจ หมื่นจิตรภมรปลัด แปลงว่า หมื่นจิตรภมรการ ช่างหล่อ หลวงวิจิตรบรรจงจางวาง แปลงว่า หลวงโลหกรณ์ หมื่นวิจิตรบรรจงปลัด แปลงว่า หมื่นโลหกรรมพิจิตร หมื่นนิมิตรสรรเพลิงปลัด แปลงว่า หมื่นพินิตการเพลิง จีนช่างหล่อ หลวงชำนาญโลหะเจ้ากรม แปลงว่า หลวงชำนาญโลหอาวุธ จีนช่างดีบุก ขุนพิลัยโลหการเจ้ากรม แปลงว่า ขุนพิลัยดิปุการ หมื่นหาญโลหกิจปลัด แปลงว่า หมื่นหาญดิปุการ

ในกรมแตร ตั้งใหม่ หลวงกาหลพลภักดี จีนอำเภอเข้ารีด ขุนราชกิจพยาบาล

ในกรมวิเศษหญิง ทรงใหม่ ท้าวปฏิบัติบิณฑทาน นายวิเศษข้างทรงบาตร ท้าวสำราญมุข นายวิเศษหมากพลู ท้าวราชโภชนาจารินี นายวิเศษเครื่องต้น

สวนหลวงริมวัดชัยพฤกษ์ หลวงราชนุจิตรเจ้ากรม ทรงแปลงว่า หลวงราชอุทยานิศร สวนดอกไม้ริมวัดสระเกศ หมื่นสกลมาลา แปลงว่า หมื่นสุมลมาลี สวนนันทอุทยาน ทรงใหม่ ขุนราชบุตรบริพารนายกอง จ่าอุทยานบริรักษ์ผู้กำกับ ผู้รักษาสระปทุมวัน ทรงใหม่ ขุนราชเกษตรานุรักษ์เจ้ากรม หมื่นพิทักษปทุมวัน ปลัดกรม หมื่นสกลประมาณ สมุหบัญชี

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงใหม่ พระบำรุงสาสนาธรรม เสนาบดีจางวาง หลวงเจดียานุรักษ์ปลัดจางวาง พระธรรมเสนาเจ้ากรม แปลงว่าหลวงรัตนพิมพานุรักษ์ ขุนเทพมนเทียรปลัด แปลงว่าขุนเทพวิหารปลัด ขุนมนเทียรปลัดช่าง แปลงว่า ขุนเทพวิหารปลัดวัดสุวรรณาราม เดิมหลวงสุวรรณวิหารารักษ์เจ้ากรม ทรงแปลงว่าหลวงสุวรรณวิหาราภิรักษ์ วัดอรุณ เดิมหลวงพุทธสถานานุรักษ์เจ้ากรม แปลงว่าหลวงมุนีรัตนานุรักษ์ วัดบวรนิเวศ ทรงใหม่ หมื่นเสน่ห์วิหารผู้ช่วย วัดบรมนิวาสทรงใหม่ ขุนราชิการามิศรเจ้ากรม วัดเทพธิดา เดิมหมื่นราชรักษาปลัด แปลงว่า หมื่นราชอาราม วัดโสมนัสทรงใหม่ ขุนเทวีวรวิหาร เจ้ากรม หมื่นวิจารณเจดีย์ปลัด หมื่นศรีสมาหาร สมุหบัญชี วัดอมรินทร์ ขุนทราวาสเจ้ากรม แปลงว่าขุนอินทราวาส วัดปฐมเจดีย์ ทรงใหม่ ขุนพุทธเกษตรานุรักษ์เจ้ากรม ขุนพุทธจักรรักษาปลัด หมื่นพุทธาณาธิบดีสมุหบัญชี วัดสุวรรณดารารามกรุงเก่า ทรงตั้งใหม่ ขุนราชาธรรมิกนารถเจ้ากรม หมื่นอาจนายกปลัด วัดพนัญเชิงกรุงเก่า ทรงใหม่ ขุนพุทธรูปานุรักษ์เจ้ากรม ขุนปฏิมานุรักษ์ปลัด

ในกรมเกณฑ์พระราชกุศล ทรงใหม่ว่า พระศรีสุริเยนทรามาตย์เจ้ากรม หลวงบรมนารถภักดีปลัด ขุนเทวีวรามาตย์สมุหบัญชี หลวงวรนารีรัตนามาตย์เจ้ากรม ขุนราชกัญญาภักดีปลัด หมื่นเทวีวรญาติสมุหบัญชี

เจ้ากรมปลัดกรมสมุหบัญชีในเจ้าต่างกรม ทรงตั้งใหม่ พระปรมานุชิตชิโนรสเจ้ากรม หลวงยศนรินทร์ปลัด ขุนชนินทรบริบาลสมุหบัญชี พระรามอิศเรศรเจ้ากรม หลวงภูเบศรบริรักษ์ปลัด ขุนลักษณปรีชาสมุหบัญชี หลวงพิเศษศรีสวัสดิ์เจ้ากรม ขุนสุขวัฒนานิกรปลัด หมื่นบวรพินิตสมุหบัญชี พระยาเดชาดิศรเจ้ากรม พระสุนทรบริรักษ์ปลัด หลวงพิทักษโยธาสมุหบัญชี พระยาพิพิธโภคภูเบนทร์เจ้ากรม หลวงภูเบนทรพิทักษ์ปลัด หลวงบริรักษพลขันธ์สมุหบัญชี พระพิทักษเทเวศรเจ้ากรม หลวงนเรศรบริบาลปลัด ขุนชำนาญราชพาหนะสมุหบัญชี หลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์เจ้ากรม ขุนพินิจบริบาลปลัด หมื่นชำนาญลิขิตสมุหบัญชี หลวงมหิศวรินทรามเรศรเจ้ากรม ขุนวิเศษราชกิจปลัด หมื่นประสิทธิ์ราชการสมุหบัญชี หลวงเทเวศรวัชรินทร์เจ้ากรม ขุนมหินทรภักดีปลัด หมื่นปรีชาอักษรสมุหบัญชี หลวงสรรพศิลปปรีชาเจ้ากรม ขุนเทวาภิบาลปลัด หมื่นวิจารณพลขันธ์สมุหบัญชี หลวงวงศาธิราชสนิทเจ้ากรม ขุนราชกิจปลัดไทย ขุนสวามิภักดิ์ภูธรปลัดจีน หมื่นรักษาพลนิกรสมุหบัญชี

ขุนสถิตยสฐาพร เจ้ากรม หมื่นสุนทรพินิตย์ ปลัด หมื่นสนิทอักษร สมุหบาญชี

ขุนบำราปปรปักษ เจ้ากรม หมื่นพิทักษพลพยุห ปลัด หมื่นบันลุอักษรสาตร สมุหบาญชี ขุนสถิตสถาพรเจ้ากรม หมื่นสุนทรพินิจปลัด ปมื่นสนิทอักษรสมุหบัญชี ขุนบำราบปรปักษ์เจ้ากรม หมื่นพิทักษพลพยุหปลัด หมื่นบัลลุอักษรศาสตร์สมุหบัญชี  ขุนวรจักรธรานุภาพเจ้ากรม หมื่นปราบไพรีปลัด หมื่นศรีพยุหรักษ์สมุหบัญชี หมื่นถาวรวรยศเจ้ากรม หมื่นกำหนดราชกิจปลัด หมื่นสิทธิอักษรสมุหบัญชี หมื่นอลงกฎกิจปรีชาเจ้ากรม หมื่นรจนาทิโกศลปลัด หมื่นสกลพยุหรักษ์สมุหบัญชี หมื่นวรศักดาพิศาลเจ้ากรม หมื่นชำนาญราชกิจปลัด หมื่นวินิตพลขันธ์สมุหบัญชี หมื่นภูบาลบริรักษ์เจ้ากรม หมื่นประจักษ์ราชกิจปลัด หมื่นลิขิตวิจารณ์สมุหบัญชี หมื่นเชษฐาธิเบนทร์เจ้ากรม หมื่นเจนกิจการปลัด หมื่นประมาณพลนิกรสมุหบัญชี หมื่นภูมินทรภักดีเจ้ากรม หมื่นศรีพลเสพย์ปลัด หมื่นเทพพลานุรักษ์สมุหบัญชี ขุนราชสีหวิกรมเจ้ากรม หมื่นภิรมย์รณฤทธิ์ปลัด หมื่นวิชิตพลขันธ์สมุหบัญชี หมื่นอดุลยลักษณสมบัติเจ้ากรม หมื่นสวัสดิวิจารณ์ปลัด หมื่นบริบาลพลพยุหสมุหบัญชี หมื่นอุดมรัตนราศีเจ้ากรม หมื่นภักดีสุนทรปลัด หมื่นนิกรบริรักษ์สมุหบัญชี หมื่นภูบดีราชหฤทัยเจ้ากรม หมื่นใจจงรักษ์ปลัด หมื่นวรอักษรศาสน์สมุหบัญชี หมื่นภูวนัยนฤเบนทราธิบาลเจ้ากรม หมื่นราชการภักดีปลัด หมื่นปราณีไพร่พลสมุหบัญชี หมื่นอักษรศาสน์โสภณเจ้ากรม หมื่นพหลภักดีปลัด หมื่นอังกนีบริบาลสมุหบัญชี หมื่นเจริญผลพูลสวัสดิ์เจ้ากรม หมื่นพิพัฒนพลากรปลัด หมื่นสุนทรสังเกตสมุหบัญชี ขุนพินิตประชานารถเจ้ากรม หมื่นวรราชบุตรารักษ์ปลัด หมื่นอนุรักษพลสังขยาสมุหบัญชี หมื่นมเหศวรศิววิลาสเจ้ากรม หมื่นราชดนยานุรักษ์ปลัด หมื่นประจักษ์พลประมาณสมุหบัญชี หมื่นวิศณุนาถนิภาธรเจ้ากรม หมื่นดัษกรบำราบปลัด หมื่นทราบสกลการสมุหบัญชี

เจ้าต่างกรมในพระบวรราชวัง หมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดชเจ้ากรม หมื่นบวเรศรรักษาปลัด หมื่นพลสังขยารักษ์สมุหบัญชี หมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ์เจ้ากรม หมื่นประจักษราชกิจปลัด หมื่นประสิทธิ์ราชการสมุหบัญชี หมื่นอมเรศรรัศมีเจ้ากรม หมื่นปราณีบริพารปลัด หมื่นชำนาญสังเกตสมุหบัญชี หมื่นบวรรังษีเจ้ากรม หมื่นภักดีภิบาลปลัด หมื่นชำนาญราชกิจสมุหบัญชี หมื่นอนันตการฤทธิ์เจ้ากรม หมื่นวิจิตรครุการปลัด หมื่นชำนาญกำหนดสมุหบัญชี หมื่นสิทธิสุขุมการเจ้ากรม หมื่นวิจารณสุขุมกิจปลัด หมื่นลิขิตจำนวนพลสมุหบัญชี หมื่นบวรวิชัยชาญเจ้ากรม หมื่นราญราชไพรีปลัด หมื่นภักดีพลารักษ์สมุหบัญชี

หม่อมเจ้าต่างกรม หมื่นมนตรีรักษาเจ้ากรม พันปฤชาชาญาณปลัด พันสกลสังกัดสมุหบัญชี หมื่นเทวานุรักษ์เจ้ากรม พันศักดิ์สรพลปลัด พันสกลสังเกตสมุหบัญชี

ในสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ หลวงบำเรอปรมามาตย์จางวาง ขุนวรบาทบริรักษ์ปลัดจางวาง หมื่นศักดิ์ประสิทธิการสมุหบัญชี ในสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย หลวงบำรุงปรมามาตย์จางวาง ขุนวรบาทบริบาลปลัดจางวาง หมื่นสรรพการกิจประสิทธิ์สมุหบัญชี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ