๑๗๗. สร้างพระราชวังสราญรมย์

แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภเป็นนายงานทำพระราชวังขึ้นที่ตึกดินเก่าหมู่ ๑ สำหรับจะได้เสด็จไปประทับเมื่อเวลาทรงพระชรา ให้ชื่อวังสราญรมย์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ