๑๔. ตำนานเมืองน่าน

ฝ่ายเมืองน่านนั้น เมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มาสวามิภักดิ์ขึ้นแก่กรุงเทพมหานคร แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าฟ้าน้อยอัตถะเป็นเจ้าเมืองที่ ๑ ได้ช้างเผือกถวาย ครั้นถึงแก่พิราลัยแล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งนายน้อยสมณะเป็นพระยาน่าน ๆ ถึงแก่กรรมแล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งนายน้อยมหายุตบุตรเจ้าฟ้าเมืองน่านเป็นพระยาน่าน ๆ ถึงแก่กรรมแล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งนายจิตรวงศ์ซึ่งเป็นที่ราชวงศ์ เป็นบุตรพระยาน่านน้อยสมณะขึ้นเป็นพระยาน่าน ๆ ถึงแก่กรรมแล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งนายมหาวงศ์บุตรนายพรหมเมืองเทิง เดิมเป็นพระเมืองใจเป็นหอหน้าแล้วเป็นที่พระยาน่าน ครั้นถึงแก่กรรมแล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งนายน้อยอุปนันทบุตรเจ้าฟ้าน้อยอัตถะ ซึ่งเป็นพระยาบุรีรัตน์เป็นที่พระยาน่าน ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ยกขึ้นเป็นเจ้าขนานนามว่า เจ้าอนันตวรฤทธิเดช กุลเชษฐมหันต ไชยนันทบุรมหาราชวงศาธิบดี เจ้านครเมืองน่าน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ