๓๒. การทัพศึกเมืองเชียงตุง

ฝ่ายกองทัพพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เจ้าพระยายมราช ยกขึ้นไปถึงเมืองเชียงตุง ได้ตั้งค่ายประชิดเข้าไปจนถึงกำแพงเมือง พอได้ข่าวว่าพม่ายกกองทัพมาช่วยเมืองเชียงตุง ก็พากันล่าทัพถอยกลับมา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิทพักกองทัพอยู่ที่เมืองน่าน เจ้าพระยายมราชพักกองทัพอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ มีใบบอกลงมากราบบังคมทูลตามเรื่องความซึ่งได้ยกขึ้นไปตีเมืองเชียงตุงทุกประการ ครั้นถึงเดือน ๑๒ จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ซึ่งว่าที่สมุหพระกลาโหมขึ้นไปปรึกษาราชการที่จะให้กลับไปตีเมืองเชียงตุงให้ได้ เอาทหารปืนและปืนกะสุนแตกขึ้นไปส่งด้วย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เจ้าพระยายมราช ลงมาถึงเมืองอุตตรดิษฐได้พบพูดจากันแล้วก็กลับขึ้นไป เห็นว่าตกระดูแล้ง เข้าในนาของราษฎรพอจะเก็บเกี่ยวได้ ก็ยกกองทัพกลับขึ้นไป ครั้งนั้นพม่าเงี้ยวยกมาช่วยรักษาเมืองเชียงตุงอยู่เป็นอันมาก ออกตั้งค่ายรับนอกเมือง กองทัพพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ได้สู้รบกับพม่าอยู่จนสิ้นกะสุนดินดำและสะเบียงอาหาร ก็ล่าทัพกลับมา แต่ทัพเจ้าพระยายมราชนั้นยกไปได้กึ่งทางได้ข่าวว่าทัพพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิทล่าถอยมาแล้ว ก็กลับทัพมายังเมืองเชียงใหม่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ