๑๖. ทรงแก้สร้อยพระนาม องค์สมเด็จหริรักษรามา เจ้ากรุงกัมพูชา

ฝ่ายองค์สมเด็จพระหริรักษ์รามา เจ้ากรุงกัมพูชา ถวายศุภอักษรเข้ามาขอเปลี่ยนพระนามใหม่ ทรงพระราชดำริเหนว่า พระองค์ด้วงซึ่งเป็นเจ้ากัมพูชาเดี๋ยวนี้ แต่ก่อนเข้ามาอยู่ณกรุงเทพมหานคร เมื่อยังทรงผนวชอยู่ ได้ไปเฝ้าคุ้นเคยโดยเคารพนับถืออันสนิท ครั้นทราบว่าเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว มีความชื่นชมยินดี บัดนี้ก็มีศุภอักษรถวายเข้ามาขอพระราชทานชื่อใหม่ จึงทรงพระราชดำริว่าจะแก้ชื่อเดิมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ไม่สมควร จึงเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อย ให้สมตามความปรารถนา จึงโปรดฯ ให้จารึกนามว่า องค์พระหริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี ศรีสุริโยประพันธ์ ธรรมิศวโรดม บรมศิรินทร บวรมหาจักรพรรดิราช พิกาศนารถบพิตร สถิตยเป็นอิศรกัมพูชารัตนราช โอภาศชาติวรวงศ์ ดำรงกัมพูชามหาประเทศราชนคร บวรวิวัฒนาดิเรก เอกอัครมหาเขมราธิบดินทร นรินทรวิสุทธิอุดม บรมบพิตร แล้วพระราชทานออกไป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ