๘๒. โปรดเกล้าฯ ให้งดการรื้อปราสาทผไทตาพรหม

ฝ่ายพระยาอภัยภูเบศร บอกให้พระยาอานุภาพไตรภพ เจ้าเมืองเสียมราฐเข้ามากราบทูลว่า ได้เกณฑ์คนและกรมการให้พระสุพรรณพิศาลแล้วไปตั้งพลีกรรมบวงสรวง ได้ลงมือรื้อปราสาท เมื่อณวันเดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ[๑] มีเขมรประมาณ ๓๐๐ คนออกมาแต่ป่า เข้ายิงฟันพวกรื้อปราสาท ฆ่าพระสุพรรณพิศาลตายคน ๑ พระวังตายคน ๑ บุตรพระสุพรรณพิศาลตายคน ๑ ไล่แทงฟันพระมหาดไทยพระยกระบัตร ป่วยเจ็บหลายคน แต่ไพร่นั้นไม่ทำอันตราย แล้วหนีเข้าป่าไป ได้ทรงทราบความใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว จึงรับสั่งให้มีตราออกไปให้พระยาอภัยภูเบศร พระยาอนุภาพไตรภพ ชำระเอาผู้ร้ายรายนี้ให้ได้ แล้วเกณฑ์ให้พระยาอภัยภูเบศรรื้อปราสาท ๑ พระยาอานุภาพไตรภพรื้อปราสาท ๑ ให้เอาเข้ามาให้จงได้ ท่านเสนาบดีทราบดังนั้น เข้าชื่อกันทำเรื่องราวถวายว่า ปราสาทศิลาที่เมืองเขมรนั้น กษัตริย์แต่โบราณให้ทำไว้เพื่อจะให้เป็นเกียรติยศติดแผ่นดินอยู่ ของอันนี้ก็ช้านานมาจนไม่ทราบว่าทำมาได้กี่ร้อยปีกี่พันปี ถ้าจะไปรื้อลง คนทุกวันนี้กำลังที่ยกรื้อก็ไม่ไหว ศิลาก้อน ๑ ก็ใหญ่ๆ ถ้ารื้อลงแล้วเอาเข้ามาปรับปรุงทำขึ้นไม่ได้ ก็จะเสียพระเกียรติยศไปอีก ฤๅมีเหตุขึ้นอย่างไรอย่างหนึ่งเหมือนครั้งนี้ ก็เป็นที่จะให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศมากไปอีก ขอพระราชทานให้ทรงพระราชดำริก่อน ได้ทรงทราบเรื่องราวแล้ว ก็รับสั่งให้งดการนั้นเสีย แต่ผู้ร้ายนั้นให้สืบสวนเอาตัวให้ได้[๑] เสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ