๒๒๔. ทรงปฏิสังขรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติ

ที่เมืองนนทบุรีนั้น วัดเฉลิมพระเกียรติธารามในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เจ้าพระยาพระคลัง ซึ่งว่าที่สมุหพระกลาโหม เป็นผู้กระทำขึ้นไว้ จะให้เป็นพระเกียรติยศปรากฏอยู่ในแผ่นดิน ถวายชนกชนนีของสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระพันปีหลวง เป็นบุตรพระยานนทบุรี จึงได้ทำฉลองคุณไว้ ครั้นสิ้นแผ่นดินไป การวัดนั้นก็ยังค้างอยู่บ้างเล็กน้อย จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี จ้างช่างไปเขียนผนังพระอุโบสถพิหารการเปรียญ และเขียนเพดานประตูหน้าต่าง เขียนเป็นลายรดน้ำ มีปราสาทตราแผ่นดิน และเขียนเป็นดวงพระจันทร์เต็มบริบูรณ์ คือพระชนกชนนีของสมเด็จพระศรีสุลาลัยท่านทรงพระนามว่าเพ็งองค์ ๑ จันทร์องค์ ๑ เบื้องต่ำเขียนเป็นเครื่องยศหญิงบาน ๑ ชายบาน ๑ คือท่านได้เป็นผู้ได้ว่าราชการเมืองนนทบุรี แล้วให้แก้ไขพระเจดีย์เสียใหม่ให้ต้องตามแบบอย่างกรุงเก่า แล้วถวายพระนามพระประธานว่า พระพุทธไตรรัตนโลกาภินันทปฎิมา[๑][๑] พระพุทธมหาโลกาภินันท ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ