๒๐๘. ทรงแปลงและตั้งนามขุนนาง

แล้วทรงตั้งขุนนางแปลงเปลี่ยนชื่อทั้งในกรุงและหัวเมือง

กรมมหาดไทย ที่จักรี เจ้าพระยานิกรบดินทรมหินทรมหากัลยาณมิตร แล้วเลื่อนเจ้าพระยายมราชขึ้นเป็นเจ้าพระยาภูธราภัย เมตยาภิทยาศรัยมหาดไทยนายก สยามดิลกมหาเสนาธิบดี จักรธารีวรราชสีห์สิงหมุรธาธร มหาชนนิกรกิจจานุกิจ สฤษดิธุรพาหสกโลตรรัษฎาธิปาลานุรักษ อุดมศักดิ์สรรพประสิทธิ์วิจิตรปรีชา อภัยพิริยบรากรมพาหุ จักรีที่ ๒

พระยามหาอำมาตยาธิบดี อภัยพิรียพาห แปลงว่า พระยามหาอำมาตยาธิบดี จุลราชสีหมุรธาธร สถาพรพิริยพาห สมุหฝ่ายเหนือ

ตั้งใหม่ พระยาพฤฒาธิบดีกำกับถือน้ำ พระยาราชนิกูล แปลงว่า พระยาราชวรานุกูลวิบูลยภักดี พระยาศรีสหเทพแปลงว่า พระยาศรีสิงหเทพ พระอักษรสุนทรเสมียนตราแปลงว่า หลวงพจนวิลาศ

กรมพระกลาโหม พระยาเทพวรชุน แปลงว่าพระยาเทพประชุน พระจักราราชมนตรี แปลงว่าพระเสนางควิจารณ์ หลวงเทพเสนี แปลงว่าหลวงอำนาจสุรเสนี หลวงวุธอัคนีแปลงว่าหลวงอาวุธอัคนี หลวงพิบูลย์สมบัติแปลงว่าหลวงพิบูลย์พลไชย ทรงใหม่ พระยาพุทธภูมิภักดีกำกับถือน้ำ หลวงจำนงทวยหาญ หลวงไกรกรีฑา

กรมท่ากลาง ที่ปลัดทูลฉลองแทนพระยาทิพโกษา แปลงเป็นพระยาราชานุประพันธ์ ด้วยเป็นราชนิกูล

หลวงแก้วอายัติ แปลงเป็นหลวงรัตนายัติ หลวงวิเศษโกษาแปลงเป็นหลวงพิเศษพจนการ ตั้งใหม่ พระสุธรรมไมตรี พระศรีธรรมศาสน์ พระสิลาการวิจารณ์ พระดิษฐการภักดี จางวางทหารปืนขวา เดิมพระยาณรงค์ฤทธิโกษาแปลงว่าพระยามหาอรรคนิกร จางวางขวาเดิม พระยาวิเศษศักดาแปลงเป็นพระยาอมรมหาเดช จางวางซ้าย ตั้งขุนนางฝรั่งในกรมท่า เจ้าท่าเดิมเป็นหลวงสาครแปลงเป็นหลวงสุรสาคร แล้วแปลงเป็นหลวงวิสูตรสาครดิษฐ์เจ้าท่า นายทหารปืนปลายหอกตั้งใหม่ หลวงอุปเทศทวยหาญ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ