๑๙๔. การฉลองวัดหงษ์และโรงธรรมวัดกัลยาณมิตร

แล้วทรงพระราชดำริว่าวัดหงษารามซึ่งสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ กับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวบูรณะไว้แต่ก่อนยังมิได้ฉลอง กับที่หลังพระพิหารหลวงวัดกัลยาณมิตร เดิมเป็นที่วังของกรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์ ได้โปรดฯ ให้ทำเป็นโรงธรรมขึ้นในที่ตรงนั้น การเดี๋ยวนี้ก็แล้วเสร็จ จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฉลอง กำหนดณวันเสาร์เดือน ๔ ขึ้น ๑๔ ค่ำ[๑] ได้ถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์สวดณวัดกัลยาณมิตร ๒๐ รูป วัดหงษาราม ๑๐๐ รูป เชิญพระอัฏฐิกรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์ ตั้งกระบวนแห่ไปประดิษฐานที่โรงธรรมวัดกัลยาณมิตร เชิญพระอัฏฐิกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ และพระบรมอัฏฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่ไปประดิษฐานไว้ที่พลับพลาวัดหงษาราม ได้สวดพระพุทธมนต์ ๓ วัน และมีธรรมเทศนามีการมโหรสพ ๓ วัน ๓ คืน ครั้นฉลองเสร็จแล้วแห่พระอัฏฐิเข้าสู่พระมหาราชวัง[๑] วันที่ ๗ มีนาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ