๘๗. สมโภชพระสมุทรเจดีย์

ในปีวอกนั้น เจ้าพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดี กราบทูลว่า พระสมุทรเจดีย์ได้ก่อพอกเสริมขึ้นไปแล้วเสร็จ ขอเชิญเสด็จบรรจุพระบรมธาตุ จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานฤกษ์

วันอาทิตย์ เดือน ๒ แรม ๓ ค่ำ[๑] เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค แห่พระบรมธาตุ แห่พระไชย พระห้ามสมุทรลงไปเมืองสมุทรปราการ พระราชาคณะฐานานุกรมเปรียญแห่ไปด้วย รุ่งขึ้นณวันจันทร์ เดือน ๒แรม ๔ ค่ำ ได้บรรจุพระบรมธาตุ พระไชย พระห้ามสมุทร ในห้องแผ่นศิลาใหญ่ที่ทำไว้ ได้ลงรักปิดทองเป็นอันดี ได้ทรงจารึกแผ่นศิลาด้วยพระหัตถ์ที่ผนังห้องพระบรมธาตุทั้ง ๔ ด้าน และข้างล่างข้างบนด้วยชาดหรคุณเป็นคาถาต่างๆ ครั้นเสร็จแล้วก็ปิดแผ่นศิลาข้างด้านทักษิณ แล้วก่ออิฐปิดช่องนั้นเสีย แล้วโปรดฯ ให้ยิงปืนสลุตที่เรือพระที่นั่งและเรือกลไฟที่ตามเสด็จลำละ ๒๑ นัดทุกลำ แล้วเสด็จข้ามมามีละครข้างในสมโภช ประทับพระที่นั่งทำใหม่ จึงประทานชื่อว่า พระที่นั่งสมุททาภิมุข ที่พระบรรทมชื่อว่าสุขไสยาศน์ ที่พระสนมเอกอยู่ชื่อว่า นงนาฏสำราญรมย์[๒] ตึกแถวชื่อ สนมนิกร โรงละครชื่อ สัณฐาคารสภา โรงทหารให้ชื่อว่าโรงศึกษาสงคราม ครั้นเสร็จการสมโภชพระสมุทรเจดีย์วัน ๑ กับคืน ๑ แล้วเสด็จกลับมายังพระนคร[๑] วันที่ ๓๐ ธันวาคม ฯ

[๒]  ตำหนักนาฎนารีรมย์ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๕)

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ