๑๘๖. ทูตโปรตุเกศเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี

ในระหว่างทูตฝรั่งเศสยังอยู่นั้น ผู้รักษาเมืองสมุทรปราการบอกขึ้นมาว่า โยเซฟมารียาเดปอนเตอฮอตา เจ้าเมืองมะเกา เชิญพระราชศาสน์สมเด็จพระเจ้ากรุงโปรตุคอล เข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี มาด้วยเรือกลไฟชื่อษาเดบันเดียร์ใช้จักรเข้ามาทอดนอกสันดอน ณวันอังคาร เดือน ๑๒ แรม ๑ ค่ำ[๑] เรือกลไฟษาเดบันเดียร์ เป็นเรือใหญ่ข้ามสันดอนไม่ได้ เจ้าพนักงานนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเรือกลไฟอัคเรศรัตนนารถ ให้หลวงพิเศษพจนการ หลวงวิสูตรสาครดิษฐ์ เจ้าท่าลงไปรับโยเซฟมารียาเดปอนเตอฮอตา เจ้าเมืองมะเกา กับออฟิศเซอร์และทหารขึ้นมากรุงเทพมหานคร เมื่อเรือรับทูตออกไปถึงเรือรบกลไฟ ราชทูตให้ยิงปืนใหญ่คำนับธงไทย ๒๑ นัด ครั้นราชทูตเข้าถึงเมืองสมุทรปราการ ทหารที่ป้อมก็ได้ยิงปืนใหญ่คำนับธงแผ่นดินโปรตุเกศ ๒๑ นัด ราชทูตขึ้นมาถึงกรุงเทพมหานครวันเดือน ๑๒ แรม ๒ ค่ำ แล้วโปรดฯ ให้ราชทูตพักอยู่ที่บ้านมิสเตอร์สก็อต เหนือคลองผดุงกรุงเกษม เพราะตึกรับแขกเมืองนั้นรื้อกำแพงทำค้างอยู่[๑] วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ