๑๑๘. โสกันต์พระเจ้าลูกเธอ ๓ พระองค์

ครั้นณเดือน ๒ แรม ๘ ค่ำ ๙ ค่ำ ๑๐ ค่ำ[๑] ได้ตั้งการมงคลพิธีโสกันต์ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรี พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมวดี ศรีรัตนราชธิดา พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประภัศร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ๗๐ รูป เวลาบ่ายตั้งกระบวนแห่ไปทรงฟังสวดพระพุทธมนต์ทั้ง ๓ วัน รุ่งขึ้นณวันเดือน ๒ แรม ๑๑ ค่ำ เวลาเช้าโสกันต์แล้วแห่มาสมโภชอีกวัน ๑ กระบวนแห่และเครื่องเล่นรายทางนั้นมีพร้อมครบทุกสิ่ง เหมือนอย่างพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ แต่มีนางเชิญเครื่องมยูรฉัตรทั้ง ๓ พระองค์ จัดกระบวนแห่เป็นตอนๆ

ครั้นมาถึงเดือน ๔ ขึ้น ๘ ค่ำ[๒] อัดมิราลกอนตราบอนาดให้ทหารไปตีได้เมืองโกดอง แล้วขึ้นมาเที่ยวที่เมืองเขมร มาถึงพระนครหลวง พระนครวัด แล้วสมเด็จพระเจ้าเอมเปรอให้อัดมิราลเดลากรอนเดลงมาเปลี่ยนอัดมิราลกอนตราบอนาดกลับไป[๑] พุธที่ ๑๔ มกราคม ฯ

[๒] พุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ