๑๐๕. สร้างสะพานข้ามคลอง

การถนนแล้วยังไม่มีสพาน ได้บอกบุญขุนนางและเจ๊สัวตามแต่ผู้ใดจะศรัทธา รับทำสพานข้ามคลองที่ตรงถนนใหม่ข้าม ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหม รับทำสพานเหล็ก[๑] ข้ามคลองรอบกรุงริมวังเจ้าเขมรข้าม คิดทั้งเหล็กสพานค่าจ้างค่าไม้ค่าอิฐ รวมเป็นเงิน ๑๖๐ ชั่ง ที่สพานหันเก่าข้ามคลองรอบกรุงลงไปวัดจักรวรรดิทำสพานเหล็กอีกสพาน ๑ เป็นของหลวง ราคาเครื่องเหล็กที่สั่งเข้ามาก็เหมือนกัน สพานข้ามคลองวัดจักรวรรดิลงไปถนนสำเพ็ง เป็นสพานไม้ของพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธรจ้างทำ ค่าไม้ค่าเหล็กเหมาเสร็จ เป็นเงิน ๑๐ ชั่ง สะพานข้ามศาลเจ้าใหม่[๒]สพาน ๑ เป็นสพานก่ออิฐปูนของพระศรีทรงยศจ้างทำเหมาเสร็จ เป็นเงิน ๒๐ ชั่ง สพาน ๑ ข้ามคลองวัดสามจีนเป็นสพานไม้ ของหลวงจิตต์จำนงวานิชจ้างทำเหมาเสร็จเป็นเงิน ๑๒ ชั่ง สพานข้ามคลองผดุงริมป้อมปิดปัจจนึกเป็นสพานไม้[๓] ของพณฯ เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหม จ้างทำเหมาเสร็จ เป็นเงิน ๑๓ ชั่ง สพานข้ามคลองหลังบ้านกงสุลอังกฤษ เป็นสพานก่ออิฐปูนของพระภาษีสมบัติสมบูรณ์ (ยิ้ม) จ้างทำเหมาเสร็จเป็นเงิน ๑๘ ชั่ง สพาน ๑ ข้ามคลองบางรัก เป็นสพานอิฐปูนของหลวงพิศาลศุภผล จ้างทำเหมาเสร็จ เป็นเงิน ๒๐ ชั่ง สะพาน ๑ ข้ามคลองเหนือวัดยานนาวาข้างเหนือ เป็นสพานก่ออิฐปูน ของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (จ๋อง) จ้างทำเหมาเสร็จ เป็นเงิน ๒๐ ชั่ง สพาน ๑ ข้ามคลองวัดยานนาวาข้างใต้เป็นสพานก่ออิฐปูน ของหลวงนาวาเกนิกร จ้างทำเหมาเสร็จ เป็นเงิน ๑๘ ชั่ง สพาน ๑ ข้ามคลองวัดลาว[๔] เป็นสพานก่ออิฐปูน ของหลวงไมตรีวานิช จ้างทำเหมาเสร็จ เป็นเงิน ๑๗ ชั่ง สพาน ๑ ข้ามคลองบางขวางเป็นสพานก่ออิฐปูน ของหลวงภาษีวิเศษจ้างทำเหมาเสร็จ เป็นเงิน ๒๐ ชั่ง สพาน ๑ ข้ามคลองวัดใหม่[๕] เป็นสพานก่ออิฐปูน ของกลีบบุตรอำแดงแฟง จ้างทำเหมาเสร็จ เป็นเงิน ๑๖ ชั่ง สพาน ๑ ข้ามปลายคลองบางรักริมคลองบางขวางขุดใหม่ เป็นสพานก่ออิฐปูน ของเจ้าพระยาพลเทพ (หลง) จ้างทำเหมาเสร็จเป็นเงิน ๑๒ ชั่ง สพาน ๑ ข้ามคลองถนนตรงต่อเนื่องมาสพานเจ้าพระยาพลเทพ เป็นของพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร จ้างทำเหมาเสร็จ เป็นเงิน ๑๒ ชั่ง สพาน ๑ ข้ามคลองปทุมวันเป็นสพานไม้ ของเจ้าพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดีจ้างทำเหมาเสร็จ เป็นเงิน ๑๐ ชั่ง อีกสพาน ๑ ข้ามคลองปทุมวันมาข้ามคลองผดุงมาคลองถนนตรงเป็นสพานไม้ ของเจ้าพระยาวริวงศมหาโกษาธิบดี จ้างทำเหมาเสร็จ เป็นเงิน ๑๓ ชั่ง และถนนนอกนั้นโปรดฯ ให้ชื่อว่าถนนเจริญกรุง[๑] สพานดำรงสถิต ฯ

[๒] ศาลเจ้าเก่า ฯ

[๓] สพานพิทยเสถียร ฯ

[๔] วัดสุทธิวราราม ฯ

[๕] วัดกันมาตุยาราม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ