๑๔๓. ราชาภิเศกองค์พระนโรดมขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินกรุงกัมพูชา

ฝ่ายที่กรุง อัดมิราลเดลากรอนเดมีหนังสือมานัดจะเศกองค์พระนโรดมพรหมบริรักษ์ มหาอุปราช ขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินกัมพูชา ให้กรุงเทพมหานครออกไปเศกให้พร้อมกัน ครั้นณเดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ[๑] จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยามนตรีสุริยวงศ์คุมเครื่องอิศริยยศสุพรรณบัฏไปเศกองค์พระนโรดมด้วยเรือรบกลไฟฝรั่งเศสชื่อดังเตอสกาโต เพราะเหตุที่จะให้คอเวอนเมนต์ฝรั่งเศสเห็นว่าเป็นการปราณีประนอมสามัคคีรสกันเรียบร้อย จึงได้ไปในเรือรบฝรั่งเศสไปเข้าปากน้ำเมืองไซ่ง่อน อัดมิราลเดลากรอนเดจึงแต่งให้ขุนนางที่ ๑ ชื่อมองซิเออร์แดร์มูแลงผู้แทนอัดมิราลที่ ๒ มองซิเออเดอลาเกรที่ ๓ มองซิเออ เดวลาชัล ที่ ๔ มองซิเออร์อามิโล ที่ ๕ มองซิเออร์เรอปูฟา ที่ ๖ มองซิเออร์เลอแฝบ ที่ ๗ มองซิเออร์แฮนนอกาส ที่ ๘ มองซิเออร์โลริศตองกับมองซิเออร์ยอช นายทหาร มีทหารเรือ ๒๐ ทหารบก ๖๐ ลงเรือกลไฟเล็กไปด้วยพระยามนตรีสุริยวงศ์ ไปตามลำน้ำจนถึงเมืองพนมเป็ญ เดินขึ้นไปอุดงมีไชย สิ่งของเครื่องอุปภิเศกกับเจ้าพนักงาน ก็ได้ลงเรือกลไฟสงครามครรชิต ไปขึ้นที่เมืองกำปอดเดินบกไปอุดงมีไชย ได้ออกเรือพร้อมกันกับพระยามนตรีสุริยวงศ์ ได้เศกองค์พระนโรดมพรหมบริรักษ์ มหาอุปราช แต่ณวันเดือน ๖ แรม ๑๑ ค่ำ[๒] ทรงนามว่า องค์สมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร คุณสารสุนทรฤทธิ์ มหิศวราธิบดี ศรีสุริโยสุรัตน์นฤพัทธพงศ์ดำรงราช บรมนารถมหากำโพชาธิบดินทร สรรพศิลปสิทธิ์สถิตสถาพร พรหมามรอำนวยไชย เป็นมไหสวริยาธิบดีในปฐพีดล สกลกัมโพชาณาจักร อัครมหาบุรุษรัตนวัฒนาดิเรก เอกอุดมบรมบพิตร พระเจ้ากรุงกัมโพชาธิบดี

องค์สมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตาร ไม่สามัคคีรสกับองค์พระหริราชดไนยไกรแก้วฟ้าผู้น้อง องค์หริราชดไนยไกรแก้วฟ้าก็อพยพครอบครัวหนีมาทางเมืองพระตะบอง เข้ามาณกรุงเทพมหานคร จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปอาศัยอยู่บ้านพระยาไกรโกษา องค์พระหริราชดไนยไกรแก้วฟ้าอยู่ไม่สบาย จึงกราบถวายบังคมลาไปด้วยเรือรบกลไฟฝรั่งเศสไปอยู่เมืองไซ่ง่อน[๑] วันศุกรที่ ๒๐ พฤษภาคม ฯ

[๒] อังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ