๔๖. การถวายสลากภัตรในวัดพระเชตุพน

อนึ่งเมื่อเดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ เมื่อทูตอเมริกันยังอยู่นั้น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แผ่พระราชกุศลไปในพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยที่ควรกระทำได้ ให้ทำสลากภัตรถวายพระสงฆ์ราชาคณะทั้งปวงในวัดพระเชตุพน ของหลวงแต่งละครข้างในหาบสลากภัตรเป็นคู่ๆ มาถึงท่านที่ต้องเกณฑ์ก็คิดทำประกวดกัน จัดหญิงที่ศีร์ษะจุกและหญิงรุ่นสาวมาตกแต่งให้นุ่งผ้ายกบ้าง นุ่งสังเวียนบ้าง ห่มเข้มขาบบ้าง หาบสลากภัตรเป็น ๔ แถว แล้วก็มีคนถือสำรับคาวหวาน เครื่องไทยทานเป็นขนมผลไม้ต่างๆ ที่จะถวายพระในสลากภัตรนั้นตามไปเบื้องหลังเป็นอันมาก ลางแห่งก็แต่งเป็นละครยืนเครื่องและนางเป็นคู่ๆ กันหาบสลากภัตร ลางแห่งก็แต่งเป็นยักษ์บ้างเป็นลิงบ้าง ลางแห่งก็แต่งเป็นเขี้ยวกางแทงพิไสยไปข้างหน้า ลางแห่งก็แต่งเป็นงิ้วรบกัน ลางแห่งก็แต่งเป็นนางต่างภาษาทูลกระบุงสิ่งของเป็นอันมาก ลางแห่งก็จัดเป็นรถและเกวียนบรรทุกสิ่งของไปเป็นคู่ๆ ลางแห่งก็จัดเอาเด็กที่รุ่นมาแต่งตัวถือผลไม้ต่างๆ ไปเป็นอันมาก ตามแต่ปัญญาท่านผู้ใดจะเห็นดีก็ทำไป มีพิณพาทย์จีนพิณพาทย์ไทยไปบนเกวียนบ้างและหามไปบ้างทุกๆ กระบวน ตั้งกระบวนที่หน้าประตูวิเศษไชยศรี ไปเลี้ยวป้อมเผด็จดัสกร เดินกระบวนไปวัดพระเชตุพน คิดกระบวน ๑ คนที่อย่างน้อยทั้งหญิงทั้งชายเพียง ๑๐๐ เศษ ที่อย่างมากก็ถึง ๒๐๐ เศษ แต่ล้วนถือสิ่งของทั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เสด็จขึ้นทอดพระเนตรอยู่บนพระที่นั่งสุทไธศวรรย์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ