๑๙๐. ฉลองวัดปทุมวนาราม

ในเดือน ๑นั้น โปรดให้ฉลองวัดประทุมวนาราม ณวันจันทร์เดือน ๑ แรม ๑๐ ค่ำ[๑] เวลาบ่ายได้ตั้งกระบวนแห่พระพุทธรูปผ้าไตรเครื่องบริกขารลงเรือเอกไชยแต่หน้าพระที่นั่งชลังคพิมาน กระบวนแห่มีเรือเอกไชยบุษบกลำ ๑ เรือดั้ง ๕ คู่ เรือกราบ ๒ เรือศรี ๒ ณเดือน ๑ แรม ๑๑ ค่ำ ๑๒ ค่ำ ๑๓ ค่ำ เวลาบ่าย พระสงฆ์ ๑๐๘ รูปสวดพระพุทธมนต์ที่พระอุโบสถ ๒๐ รูป พระวิหาร ๗๓ รูป ที่พระศรีมหาโพธิ ๑๕ รูป วันแรม ๑๒ ค่ำ ๑๓ ค่ำ ๑๔ ค่ำ เวลาเช้า พระสงฆ์รับพระราชทานฉันทั้ง ๓ วัน ถวายไทยทานแก่พระสงฆ์เป็นอันมาก ณวันแรม ๑๔ ค่ำ ตั้งบายศรีแก้ว บายศรีทอง บายศรีเงิน บายศรีตอง เวียนเทียนสมโภช มีธรรมเทศนาด้วยวันละกัณฑ์ ของไทยทานกระจาด ๓ ชั้น กระจาดละ ๕ ตำลึง มีผลกัลปพฤกษ์ทิ้งทาน ๔ ต้นๆ ละชั่ง มีการสมโภชโขนหุ่นละครงิ้วไม้ต่ำไม้สูง ๓ วัน เวลาค่ำมีหนังมีระทาสูง ๑๒ วา ๖ ระทาและดอกไม้เพลิงต่างๆ ๔ คืน เสด็จไปประทับแรมที่วังริมวัดปทุม ๕ ราตรี รุ่งขึ้นเดือน ๒ ขึ้น ๑ ค่ำ เสด็จกลับ เสร็จการฉลอง[๑] เสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ