๒๖. บรรจุดวงพระชาตาพระนคร

แล้วทรงพระราชดำริถึงหลักเมืองชำรุด ทำขึ้นใหม่แล้วจะได้บรรจุดวงพระชาตาเสียใหม่ ณวันอาทิตย์เดือน ๑ แรม ๙ ค่ำ[๑] พระฤกษ์จะได้บรรจุดวงพระชาตาพระนครลงด้วยแผ่นทองคำหนักบาท ๑ แผ่กว้าง ๕ นิ้ว จารึกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรมสมเด็จพระปรมานุชิต กรมหมื่นบวรรังษี กับพระสงฆ์ราชาคณะอีก ๓ รูป รวม ๕ รูป เมื่อเวลาจารึกได้เจริญพระปริตรแล้วพระฤกษ์ ๑๒ พระยาโหราธิบดีได้บรรจุที่หลักเมือง เสร็จแล้วก็มีการสมโภช

ครั้นรุ่งขึ้น ณวันจันทร์เดือน ๑ แรม ๑๐ ค่ำ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิทได้ยกทัพไปจากกรุงเทพมหานครขึ้นไปเมืองเชียงตุง[๑] วันที่ ๕ พฤศจิกายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ