๓๙. การฉลองคลองคูพระนครชั้นนอก (คลองผดุงกรุงเกษม)

และทรงพระราชดำริว่า คลองผดุงกรุงเกษมขุดสำเร็จแล้วแต่ในปีชวด ควรจะทำการฉลองด้วยเป็นคูพระนครชั้นนอกมีป้อมเสมาเป็นที่สู้รบข้าศึกเหมือนกำแพงพระนครชั้นหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ขุดคลองและสร้างป้อมกำแพงเมืองเสร็จแล้ว โปรดฯ ให้มีการฉลองกำแพงพระนครเป็นการใหญ่ครั้งหนึ่ง ก็ครั้งนี้จะต้องทำการฉลองให้เป็นเกียรติยศไว้บ้าง จึงโปรดพระราชทานเงิน ให้ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทช่วยทำสำรับถวายพระและปรนนิบัติพระสงฆ์ ให้ปลูกศาลาและโรงตามริมคลองฟากละ ๕๐ หลัง เป็นโรงศาลา ๑๐๐ หลัง ครั้นเดือน ๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ[๑] ให้เผดียงพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป เจริญพระปริตรหลังละ ๕ รูป ครั้นเดือน ๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ จะได้ถวายอาหารบิณฑบาต และถวายไทยทาน แล้วมีการเล่นต่างๆ ทุกสิ่ง ราษฎรที่อยู่ริมคลองก็ให้ทำบุญตามศรัทธา วันอาทิตย์เดือน ๑ แรม ๑ ค่ำ เวลากลางคืนให้ชาวบ้านจุดโคมให้สว่างทั้ง ๒ ฟากคลอง แต่บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ และราษฎรพากันลงเรือไปดูการเล่นเป็นที่เจริญใจ[๑] อาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ