๑๓๒. สร้างถนนเฟื่องนคร

อีกสาย ๑ แก้ถนนเก่าบ้าง ตัดใหม่บ้าง ตั้งแต่กำแพงด้านทักษิณระหว่างวังกรมหลวงเทเวศรวัชรินทร์ ตลอดมาถึงบ้านหม้อ จนถึงกำแพงพระนครด้านอุดร ข้างวัดบวรนิเวศ ยาว ๕๐ เส้น กว้าง ๑๐ ศอก เป็นเงินค่าจ้างทำถนน ค่าอิฐ ค่าปูน ค่าทราย รวมเป็นเงิน ๒๑๕ ชั่ง ๑๒ ตำลึง พระราชทานชื่อถนนเฟื่องนคร

ครั้นมาถึงเดือน ๒ เจ้าพระยานิกรบดินทร์ป่วยเป็นโรคชรา ถึงแก่อนิจจกรรม อายุนับเรียงปีได้ ๘๐ ปี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ