๒๑๒. ทรงตั้งและแปลงนามพระราชาคณะฐานานุกรม

หม่อมเจ้าพระราชาคณะพระครูฐานาในกรุงทรงใหม่ หม่อมเจ้าธรรมุณหิศธาดา ๑ หม่อมเจ้าศีลวราลังการ ๑ หม่อมเจ้าญาณวราภรณ์ ๑ หม่อมเจ้าสังวรวรประสาธน์ ๑ หม่อมเจ้าพระพุทธุปบาทปิลันธน์ ๑ หม่อมราชวงศ์พระครูราชพันธุ์ประพัทธ์ ๑ พระภัทรมุขมุนี ๑ พระภัทรศีลสังวร ๑ พระศาสนดิลก ๑ พระอมราภิรักขิต ๑ พระศาสนานุรักษ์ ๑ พระสาธุศีลสังวร ๑ พระเนกขัมมุนี ๑ พระภาวนาภิราม ๑ พระศีลาจารพิพัฒน์ ๑ พระธรรมทานาจารย์ ๑ พระวินยานุกูลเถร ๑ พระศาสนโสภณ ๑ พระธรรมุเทศาจารย์ ๑ พระสรภาณกวี ๑ พระธรรมฐิติญาณ ๑ พระสุธรรมธีรคุณ ๑ พระจันทโคจรคุณ ๑ พระธรรมานุกูล ๑ พระเขมาภิมุขธรรม ๑ พระประสิทธิสุตคุณ ๑ พระประสิทธิศีลคุณ ๑ พระพุทธิวิริยากร ๑ พระธรรมภาณพิลาศ ๑ พระธรรมปหังสนาจารย์ ๑ พระอมรเมธาจารย์ ๑ พระวินัยกิจจการี ๑ พระสุคุณคณาภรณ์ ๑ พระรามัญมุนี ๑ พระสุนทรสมาจาร ๑ พระครูธรรมวิทานาจารย์ ๑ พระครูทักษิณคณิศร ๑ พระครูอุดรคณารักษ์ ๑ พระครูธรรมาภินันท์ ๑ พระครูมหาพฤฒาจารย์ ๑ พระครูธรรมจริยาภิรมย์ ๑ พระครูธรรมธาดา ๑ พระครูสาธุกิจจการี ๑ พระครูสมณธรรมสมาทาน ๑ พระครูสมณคณาจารย์ ๑ พระครูธรรมสารโสภณ ๑ พระครูพฤฒศีลาจารย์ ๑ พระครูโวทานธรรมาจารย์ ๑ พระครูสุนทรธรรมขันธ์ ๑ สมเด็จพระพนรัตน์ ทรงแปลงว่าสมเด็จพระวันรัต ๑ พระอริยวงศาคตญาณ แปลงว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ๑ พระธรรมอุดม แปลงว่าพระธรรมวโรดม ๑ พระปิฎกบัณฑิตย์ แปลงว่า พระปิฎกโกศล ๑ พระศรีสากยบุตร์ แปลงว่าพระศากยบุตติยวงศ์ ๑ พระครูนิโรธรังษี แปลงว่าพระครูธรรมรังษี ๑ พระราชาคณะพระครูฐานา นอกกรุง ทรงใหม่ พระรามัญมหาเถร ๑ พระพรหมเทพาจารย์ ๑ พระพิศาลสมณกิจ ๑ พระสนิทสมณคุณ ๑ พระธรรมปาลาจารย์ ๑ พระครูพุทธวิหารโสภณ ๑ พระครูมหาสมณวงศ์ ๑ พระครูปฐมเจติยานุรักษ์ ๑ พระครูสมุทรคุณากร ๑ พระครูสาครคุณาธาร ๑ พระครูกุศลธรรมธาดา ๑ พระครูนวกรรมโกศล ๑ พระครูรามัญสมณคุต ๑ พระครูสังฆภาราจารย์ ๑ พระครูปาโมกขมุนี ๑ พระครูวรกันทราจารย์ ๑ พระครูพุทธฉาย แปลงว่าพระครูพุทธฉายาภิบาล ๑ พระครูชลโธปมธาดามหามุนี แปลงว่าพระครูชลโธปมคุณมุนี ๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ