๔๙. หนังสือเดินทางของพม่า

หนังสือให้มาสำหรับตัวผู้ถือหนังสือนั้นว่า

เมลซอสันหะริงขุนนางฝ่ายในเฝ้าอยู่เป็นนิตย์ ให้งะซวยซี งะซวยมอง งะคลา งะทวย ถือเข้ามาณกรุงพระนครศรีอยุธยา ด้วยได้ข่าวว่ากรุงพระมหานครศรีอยุธยา พระพุทธศาสนารุ่งเรือง พระภิกษุสงฆ์ประกอบด้วยศีลสมาธิคุณ มีอุตสาหะเล่าเรียนฝ่ายคันถธุระวิปัสสนาธุระ มีศีลบริสุทธิ์ เจ้าอังวะจึงมอบสิ่งของและหนังสือเข้ามาให้ถวายพระสังฆราช และพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง แล้วสั่งกำชับผู้ถือหนังสือเข้ามาว่า ให้ระวังรักษาหนังสือให้ดี แล้วอย่าให้เนิ่นช้าอยู่กลางทาง ให้รีบเร่งเข้ามาให้ถึงโดยเร็ว จะพูดจาว่ากล่าวประการใด ให้ปรึกษาหารือให้พร้อมกันอย่าให้แตกร้าวได้

ถ้าถึงกรุงพระมหานครศรีอยุธยาแล้ว ก็ให้ไปสำนักอาศัยอยู่ในที่สมควรอันชอบ จะพูดจาว่ากล่าวกินอยู่หลับนอนให้สมควรประเพณีบ้านเมืองประเทศอันใหญ่ ถ้าแลจะพูดจาว่ากล่าวประการใด ให้พร้อมกันเป็นคำเดียว ถ้าแลจะเข้าไปหาพระสังฆราช เอาหีบไขกุญแจเอาของในหีบถวายพระสังฆราชแล้ว ก็เอาหนังสือถวายพระสังฆราชด้วย

ถ้าแลพระสังฆราชจะไต่ถามด้วยเรื่องราวพระศาสนาในเมืองอมรบุระอังวะ ก็ให้เรียนพระสังฆราชว่า เจ้าเมืองอังวะเป็นพระมหากษัตริย์พระเจ้าช้างเผือกผู้ประเสริฐ ได้ครอบครองซึ่งกษัตริย์ทั้งหลายอันมีเศวตฉัตรในแว่นแคว้นบ้านเมืองอันใหญ่ อันเป็นมหาราชผู้บำรุงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าโดยวิเศษยิ่งนัก ทรงพระราชศรัทธาถวายจตุปัจจัย แด่พระสงฆ์ทั้งหลายเป็นอันมากทุกวันทุกเวลา มิให้พระสงฆ์ขัดสนด้วยจตุปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอเป็นนิตย์ทุกเดือนทุกปีมิได้ขาด จะได้มีพระทัยย่อหย่อนต่อการบุญหามิได้ พระเจ้าช้างเผือกนั้นทรงพระราชศรัทธาอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอันเล่าเรียน และทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทั้ง ๓ คือ ปริยัติศาสนา ๑ ปฏิบัติศาสนา ๑ ปฎิเวธศาสนา ๑ และพระสงฆ์ซึ่งมีอุตสาหะเล่าเรียนคันถธุระวิปัสสนาธุระ ทั้งคามวาสี อรัญวาสี อันอยู่ในแว่นแคว้น

ข้อหนึ่งว่าชาวบ้านราษฎรทั้งหลาย ไม่ว่าชาติใดตระกูลใด สุดแท้แต่ว่ามีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนา ทั้งธรรมเทศนา จำแนกแจกทานรักษาศีลจำเริญภาวนา พระเจ้าช้างเผือกก็อุปถัมภ์ค้ำชูด้วย เพราะอาศัยเหตุอันนั้นชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายก็ได้ตั้งอยู่ในพระไตรสรณาคมน์ ได้ประพฤติธรรมจริยาสมจริยา ที่กรุงพระมหานครศรีอยุธยามีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่ พระเจ้าช้างเผือกได้ทราบดังนั้น จึงให้คนทั้ง ๔ คน ถือหนังสือเข้ามาร่ำเรียน ด้วยในกรุงศรีอยุธยา มีพระสงฆ์ซึ่งเล่าเรียนประพฤติในพระศาสนาสักเท่าใด พระไตรปิฎกที่นับถือเล่าเรียนมีสักเท่าใด จะต้องการหนังสือพระไตรปิฎกอย่างใด ในกรุงศรีอยุธยาจะต้องการพระไตรปิฎกสักเท่าใดก็ให้ร่ำเรียนจดหมายให้มั่นคง แล้วอย่าให้เนิ่นช้าอยู่ ให้รีบกลับออกมาโดยเร็ว อย่าให้อวดอ้างอื้ออึงไปในระหว่างหนทางที่ไปมา คนที่มาด้วยกันนั้นอย่าให้วิวาทกัน ถ้ามีวิวาทแตกร้าวขึ้นแล้ว สืบได้ภายหลังจะให้มีโทษจงหนัก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ