๒๓๓. ทรงพระประชวร

ครั้นเวลายามเศษ เสด็จกลับประทับในพระบรมมหาราชวัง ให้ครั่นพระองค์ทรงพระประชวร ไม่เสด็จออกว่าราชการ เสวยพระโอสถข้างที่ ณวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๓ ค่ำ[๑] เวลาทุ่มเศษ ทรงจับสั่นไปจนเวลา ๒ ยามเศษ ครั้นส่างจับแล้ว รับสั่งให้หาพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ เข้าไปเฝ้าในที่ทรงพระประชวร จึงรับสั่งให้ไปประชุมหมอหลวงมีชื่อประกอบพระโอสถถวาย กรมขุนวรจักรธรานุภาพก็รับพระบรมราชโองการออกมาสั่งให้หลวงทิพจักษุประกอบพระโอสถเข้าไปตั้งถวาย

ณวันพุธ เดือน ๑๐ แรม ๘ ค่ำ[๒] เรือกลไฟเจ้าพระยาเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร เวลาบ่าย ๔ โมงเศษ โปรดให้เลื่อนขุนศรีสยามกิจ เป็นหลวงศรีสยามกิจ ไวซ์กงสุลสยามเมืองสิงคโปร์ โปรดให้เข้าไปรับนามสัญญาบัตรต่อพระหัตถ์ ในที่ทรงพระประชวร แต่สัญญาบัตรนั้น ให้พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณ ประทับพระราชลัญจกรแทน ด้วยทรงพระกำลังน้อยดำรงพระองค์ขึ้นไม่ใคร่จะได้ แต่ทรงพระอุตสาหะเซ็นพระนามให้เป็นสำคัญ แล้วรับสั่งให้หลวงศรีสยามกิจ ไวซ์กงสุล กลับไปเมืองสิงคโปร์ด้วยเรือเจ้าพระยา[๑] วันที่ ๓๐ สิงหาคม ฯ

[๒] วันที่ ๙ กันยายน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ