๑๕. ตำนานเมืองแพร่

เมืองแพร่นั้น เมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้น พระยาแสนซ้ายได้เป็นเจ้าเมือง ครั้นถึงแก่กรรมแล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งพระเมืองใจบุตรพระยาแสนซ้ายเป็นพระยาแพร่ ๆ ถึงแก่กรรมแล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งพระอินทวิไชยบุตรพระเมืองใจเป็นพระยาแพร่ ครั้นถึงแก่กรรมแล้ว พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งราชวงศ์พิมพิสารบุตรพระยาวังขวา มารดาเป็นน้องพระยาแพร่แสนซ้าย เป็นพระยาแพร่ ครั้นมาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็หาได้พระราชทานชื่อขึ้นใหม่ไม่ ด้วยเมื่อเวลานั้นพระยาแพร่ไม่ได้ลงมาเฝ้า

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ